Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1314/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-10-20

. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ korzystają u podatników podatku od towarów i usług tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów...
i usług oraz podatku akcyzowym wynika, że ze zwolnienia od opłaty skarbowej korzystają u podatników tego podatku tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi...

I SA/Kr 690/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-10-03

podatku od spadków i darowizn nie ma istotnego znaczenia dział spadku, który z kolei podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych - w części dotyczącej spłat lub dopłat...
/poprzednio opłacie skarbowej/ - stosownie do postanowień ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./. Podstawę...

SA/Kr 1851/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-19

. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/, według którego jeżeli w okresie, w którym podatnik otrzymał rachunek /fakturę/ nie wykonał czynności...
opodatkowanej, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w okresie, w którym te czynności zostaną wykonane., W odwołaniu od tej decyzji byłe wspólniczki spółki...

SA/Kr 608/82 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1982-09-21

w niniejszej sprawie co do tego, że czynności cywilnoprawne, dotyczące odpłatnego przenoszenia przez osoby fizyczne własności rzeczy w ramach wykonywanej przez nie działalności...
skarbowej /Dz.U. nr 45 poz. 226/ opłaty skarbowej nie pobiera się od czynności cywilnoprawnych dotyczących przeniesienia przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące...

I SA/Kr 735/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-05-12

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stanowi, że podatnicy tego podatku są obowiązani, przed dniem wykonania pierwszej czynności...
Fakt błędnej informacji udzielonej przez pracownika urzędu skarbowego /jeżeli zostanie wykazany/ może ewentualnie rodzić skutki cywilnoprawne /odszkodowawcze...

I SA/Kr 277/96 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-06-28

od czynności cywilnoprawnych., 2. Zwrot opłaty skarbowej na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486...
oraz o podatku akcyzowym, a zatem gdy nie jest dokonywana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy, a także wówczas gdy nie chodzi...

I SA/Kr 336/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-05-25

powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przypadku umowy, jako jednej z kategorii czynności cywilnoprawnej, jej dokonaniem jest chwila jej zawarcia., Z kolei...
., Stosownie do par. 8 ust. 2 pkt 2 i 5 tego zarządzenia, jeżeli strony nie określiły wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez strony...

I SA/Kr 876/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-03-23

zaskarżone rozstrzygnięcie podzielając stanowisko organu I instancji. Ponadto organ odwoławczy stwierdził, że zwrot opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych reguluje...
zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych...

SA/Kr 1648/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-10-19

Urzędy Skarbowe są uprawnione do oceny charakteru czynności cywilnoprawnej dla celów opłaty skarbowej. skargę oddala. W dniu 20 maja 1991 r. Andrzej Ż. zawarł z PPU 'B...
przeniesieniu posiadania. Nie podlega więc opłacie skarbowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Opłacie skarbowej podlegają czynności cywilnoprawne...

I SA/Kr 770/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-12-30

podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 procent, a na odcinku zagranicznym - według stawki '0' procent. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje...
/ przesłanki cofnięcia koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w postaci jej odstąpienia osobie trzeciej., W przepisie tym chodzi bowiem o czynność...
1   Następne >   2