Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 2288/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-03-16

Sam fakt, że stroną czynności cywilnoprawnej jest podatnik podatku od towarów i usług, nie przesądza o zwolnieniu tej czynności od opłaty skarbowej na podstawie art. 3...
/, oraz, że czynności cywilnoprawne dokonywane przez Spółkę są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 14 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...

SA/Gd 2998/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-03-20

1. Jeżeli przedmiotem czynności cywilnoprawnej jest sprzedaż przedsiębiorstwa, do której z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...
skarbowej wymienionych w tym przepisie czynności cywilnoprawnych, jeżeli są one zawierane między podatnikami podatku od towarów i usług lub podmiotami zwolnionymi...

I SA/Gd 547/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-05-07

, nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży towarów używanych zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy o podatku...
, oraz umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku. Pierwszy człon powołanego przepisu wyklucza...

I SA/Gd 2444/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-07-14

nieważności czynności cywilnoprawnej, której dokonanie zostało potwierdzone fakturą będącą przedmiotem badania i oceny organów podatkowych. Naczelny Sąd Administracyjny...
się w łańcuchu czynności cywilnoprawnych związanych z obrotem maszyną do produkcji preform. Nie ulega też wątpliwości, iż Spółka miała świadomość faktu, iż uzyskane z Funduszu...

I SA/Gd 952/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-29

o podatku od towarów i usług skutkuje zatem w ocenie skarżącej zwolnieniem podejmowanych przez niego czynności cywilnoprawnych od opłaty skarbowej., Izba w odpowiedzi...
i usług, gdy przedmiotem dokonanej czynności jest towar zwolniony od tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...

I SA/Gd 798/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-07-18

do stwierdzenia nieważności czynności cywilnoprawnych zawieranych dla pozoru lecz mogą uznać, iż te czynności cywilnoprawne, których celem jest obejście prawa podatkowego...
CR 1/78 stwierdzał wielokrotnie iż organy podatkowe nie mają obowiązku respektowania tych postanowień czynności prawnych, które zmierzają do obejścia prawa podatkowego...

I SA/Gd 150/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-02-06

w razie dokonania czynności na rzecz prowadzonej działalności w Przypadku przekroczenia czynności zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Natomiast co do braku wpisu...
wspólnego małżonków. Dodatkowym dowodem przekonującym o słuszności stanowiska Skarżącego jest fakt wymaganej zgody małżonki w razie dokonania czynności przekraczającej...

I SA/Gd 2036/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-09

czynności cywilnoprawnych, lecz z uwagi na autonomiczność prawa podatkowego mogą dla celów podatkowych nie uwzględnić skutków czynności cywilnoprawnych, które zostały zawarte...
wyłącznie w celu obejścia przepisów prawa podatkowego - przy czym taki właśnie cel zawarcia tych czynności cywilnoprawnych musi wynikać i to w sposób nie budzący...

I SA/Gd 771/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-01-31

, że nie wywołują skutków w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego faktury stwierdzające czynności nieważne. Tymczasem umowy sprzedaży były ważne...
o podatku od towarów i usług (...), w przypadku gdy wystawiono faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 85 kodeksu cywilnego faktury...

I SA/Gd 1747/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-09-26

czynności cywilnoprawne, lecz charakter i istota tych działań sprowadzała się tylko i wyłącznie do 'sztucznego' wykreowania wysokiego podatku naliczonego do zwrotu...
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 156 poz. 1024 ze zm./ wynika, że faktury potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepis art...
1   Następne >   +2   6