Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Bk 877/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-02-18

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm./ o wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania...
w (...) z dnia 29 maja 2002 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych. W dniu 18 stycznia 2002 r. spółka akcyjna w likwidacji 'E.' z siedzibą w A. złożyła podanie...

SA/Bk 372/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-20

od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. 'a' ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959 ze zm...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, skargę oddalił., Decyzją tą - izba skarbowa utrzymała w mocy decyzję urzędu skarbowego w (...) z listopada 2001 roku., Organy...

SA/Bk 475/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

skarbowej jest to aby umowa m.in. sprzedaży została zawarta przez podatników podatku od towarów i usług w zakresie tej konkretnej czynności cywilnoprawnej., Nie każda...
., Przepis ten nie uzależnia braku obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej dokonanej przez podatników podatku od towarów i usług podlegającej...

SA/Bk 81/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-11-23

, iż brak jest racjonalnych przesłanek do zaaprobowania poglądu, że skoro do przedmiotu czynności cywilnoprawnej nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów...
w stosunku do innych czynności cywilnoprawnych i przedmiotów tych czynności, podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu od tego podatku'., W innej sprawie /wyrok z dnia...

SA/Bk 1719/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-09-24

1998 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ oraz w związku z art. 14 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz...
doręczone zostały pozostałym kontrahentom czynności cywilnoprawnej, strony umowy zobowiązane są solidarnie do pokrycia ciążącej na umowie sprzedaży opłaty skarbowej...

SA/Bk 614/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-01-14

od towarów i usług korzystają tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy., Naczelny Sąd...
tylko te czynności cywilnoprawne, które podlegają podatkowi od towarów i usług. Skoro sprzedaż akcji nie podlega podatkowi VAT, to podlega opłacie skarbowej., W tym stanie rzeczy, Sąd...

SA/Bk 1638/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-22

od towarów i usług. Nie występowały też te wątpliwości przy składaniu wniosku o zwrot pobranej opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej sprzedaży budynku. Podatnik...
., Izba skarbowa rozpatrując odwołanie od odmowy zwrotu opłaty skarbowej uznała, że decydującym w sprawie jest, czy czynność sprzedaży budynku podlegała opodatkowaniu podatkiem...

SA/Bk 885/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

, w których z urzędu następuje zwrot opłaty skarbowej od umowy cywilnoprawnej i konstatując, że przepis ten nie ma zastosowania do czynności cywilnoprawnej odwołujących się. Zwrot...
, pełnomocnictwa itp. nie podlegają opłacie skarbowej, a w pkt 5 określa podlegające opłacie czynności cywilnoprawne., Bezspornie skarżące były stroną czynności cywilnoprawnej...

SA/Bk 1801/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-02-18

z prawem., Powołując się na art. 765 Kc wywiedli, że komisant dokonuje czynności na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym., Komisantowi za wykonanie usługi...
podatkowy związała z wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu, a nie z otrzymaniem wynagrodzenia za wykonaną czynność., Reasumując, Sąd stwierdził, że zaskarżona...

SA/Bk 371/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

. firmę 'D C' na podstawie czynności cywilnoprawnej, której właścicielem jest główny udziałowiec Spółki /70 procent udziałów/,, - firma 'D C' nie odliczyła, przy rozliczaniu...
W sytuacji, gdy podatnik obniżał podatek należny o kwoty podatku naliczonego, pomimo tego, że dostawa towaru nie nastąpiła i faktury nie zostały opłacone, organy...
1   Następne >   +2   4