Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 181/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-03-10

wpływu dla wyniku sprawy, gdyż przy wymiarze podatku dochodowego za lata 1994-1995 skutki finansowe kwestionowanych czynności cywilnoprawnych w ogóle nie były brane pod uwagę...
podatkowe bezpodstawnie uznały, iż są to czynności pozorne i pominęły je przy dokonywaniu wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych. Podniesiono, że zaciągnięte pożyczki...

I SA/Łd 1269/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-11-06

wartości rynkowej wkładu przez organ podatkowy dla celów wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych /art. 6 ust. 2-4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku...
od czynności cywilnoprawnych - Dz.U. nr 86 poz. 959/, a wcześniej - opłaty skarbowej /art. 10 ust. 2-3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej - Dz.U. nr 4 poz. 23...

I SA/Łd 1219/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-13

skarbowej /Dz.U. nr 4 poz. 23 ze zm./ Urząd Skarbowy w P. należną opłatą obciążył solidarnie strony czynności cywilnoprawnej., Od powyższej decyzji strony transakcji złożyły...
ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy o opłacie skarbowej nie przysługiwało stronie skarżącej gdyż ze zwolnienia tego korzystały tylko te czynności cywilnoprawne zawierane...

I SA/Łd 452/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-11-05

naliczonego faktury stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane. W związku z tym Spółka E. nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego w fakturze z 19...
. Natomiast podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest dokonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi...

I SA/Łd 416/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-20

w swoim imieniu podatku od towarów i usług od czynności wykonanych przez innego podatnika, nie może być utożsamiane z wywiązaniem się przez tego podatnika z ciążącego...
., Tak więc skarżący, jako odrębny od spółki cywilnej podatnik podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu od wykonanych przez niego czynności wymienionych w art. 2...

I SA/Łd 251/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-30

, że katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opłacie skarbowej ma charakter zamknięty została powszechnie przyjęta w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego...
. Nie może zatem budzić wątpliwości konkluzja, że zawarty w wymienionej ustawie katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opłacie miał charakter zamknięty., W orzecznictwie...

I SA/Łd 1152/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-04-24

przez wsporników poszczególnymi składnikami ich wspólnego majątku, w tym na rzecz jednego ze wspólników /oczywiście za zgodą wszystkich wsporników, gdyż czynności...
tej nie można zaliczyć do zakresu zwykłych czynności spółki - art. 865 par. 2 Kodeksu cywilnego/. Nie mamy w tym wypadku do czynienia z rozporządzeniem udziałem w składniku majątku...

I SA/Łd 1137/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-23

skarbowej. Zdaniem skarżącego przedmiotowa czynność cywilnoprawna nie podlega opłacie skarbowej, albowiem obie strony czynności są podatnikami VAT, a ponadto sprzedawca...
, w zakresie czynności zwolnionych od podatku. W orzecznictwie sądowym oraz doktrynie prawa podatkowego przyjmowany jest powszechnie pogląd, iż przepisy dotyczące wszelkich...

I SA/Łd 1696/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-20

przy ustalaniu wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej ze względu na szczególne cechy sprawy. Na podstawie wykładni celowościowej organy podatkowe nie mogą uznać...
ze zm./ mającym zastosowanie w rozpatrywanej sprawie 'podstawę obliczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych (...) stanowi: 1. przy umowie sprzedaży: c...

I SA/Łd 223/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-12

. jako podmioty podatku wymienia osoby fizyczne. To one mają zdolność prawną i są stronami czynności prawnych, które traktowane są jako źródło przychodów lub ulg /art. 10 i art. 26...
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/., Przychód oraz dochód będący podstawą opodatkowania powstaje w następstwie wzmiankowanych czynności prawnych., W świetle...
1   Następne >   +2   4