Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III FPS 2/21 - Uchwała NSA z 2022-02-21

części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 111...
indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lutego 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym na podstawie art. 187...

II FPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-05-15

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt...
1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany umowy spółki...

II FPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-11-19

w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399...
września 2009 r., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II FPS 4/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

przy spełnieniu przesłanek z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150); w wyroku z dnia 6 lipca 2017 r...
. , II FSK 848/15 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że podwyższona stawka podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje w wyniku wydania decyzji konstytutywnej...

I FPS 9/16 - Uchwała NSA z 2017-03-27

od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych. Pomimo faktu ściągalności tych podatków przez naczelników urzędów...
, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych, dla poboru których właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego, przekazujący wpływy z tych podatków na rachunek...

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

prowadzący zakład pracy chronionej (spełniający warunek z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b) w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od czynności...
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...

I FPS 4/08 - Uchwała NSA z 2009-03-09

. 844 ze zm.), art. 4 pkt 2 i pkt 9 ab initio ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r., nr 68, poz. 450 ze zm...
decyzję podatkową mogą być podjęte czynności zmierzające do wyegzekwowaniu podatku. Poza tym prokurator wskazał, że z art. 91 Ordynacji podatkowej wynika...

II FPS 3/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

powierzenia przez radę gminy czynności związanych z wydawaniem decyzji określających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi innym podmiotom niż wójt, burmistrz...
gminy nie może przekazać kompetencji do załatwiania czynności związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiotom zewnętrznym. W konsekwencji, zawarte...

I FPS 1/17 - Uchwała NSA z 2017-10-16

podatkowego [w:] S. Bogucki, W. Stachurski, R. Wiatrowski, K. Winiarski, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Warszawa 2016, s...
administracyjny polega również na uczynieniu takiego przepisu wzorcem kontroli legalności aktu lub czynności organu administracji publicznej. Przytoczył także wyrok TK...

II FPS 6/10 - Uchwała NSA z 2011-01-24

, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty konieczne dla dopuszczenia akcji do obrotu oraz opłaty za publikację. Z kolei do wydatków pośrednich (wydatki związane...
koszty doradztwa, opłaty notarialne i sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, wyposażenia spółki w kapitał akcyjny lub późniejszego jego rozszerzenia...
1   Następne >   +2   6