Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 5/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

, jako płatnik opłaty skarbowej, nie pobrała opłaty skarbowej od wymienionej wyżej czynności cywilnoprawnej, powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' ustawy z dnia 31 stycznia...
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy o opłacie skarbowej określają sytuacje, w których czynności sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem...

FPS 11/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-27

w katalogu czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej., Umowy objęte zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie...
pkt 5 lit. 'a' omawianej ustawy wynika, że nie podlegają opłacie skarbowej te czynności cywilnoprawne, które znajdując się w zakresie przedmiotowym podatku od towarów...

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

/obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych/ od umowy pożyczki oblicza się od wartości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku /por. art. 720 Kc/, podczas...
Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...

FPS 3/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a objęte nią są tylko czynności cywilnoprawne,, b/ ze zwolnienia...
, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., W orzecznictwie sądowym i doktrynie przyjęto jednolicie, że przepis ten dzieli zwolnione od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawne...

FPS 4/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-05-19

ze skargi Przedsiębiorstwa (...) 'K.' spółka z o.o. w J.G. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 24 lutego 1995 r. w przedmiocie opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych...
w (...) z dnia 24 lutego 1995 r. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych dokonanych w okresie od 9 lutego do 15 grudnia 1993 r. pomiędzy spółką...

III ZP 8/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-10-15

. 1 ustawy o podatku od towarów i usług/, a także inne czynności wymienione w ustawie /art. 2 ust. 2 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług/ i to niezależnie...
się także dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie tej ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od towarów...

FPS 1/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-09-09

. Stanowisko to jednak, w ocenie Izby, nie przesądza kwestii powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej sporządzonej w formie aktu notarialnego...
24 stycznia 1990 r. III ARN 36/89, dotyczącym ustalania podstawy wymiaru opłaty skarbowej od wartości rzeczy lub praw będących przedmiotem czynności cywilnoprawnej...

FPS 7/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-09-27

jej obliczenia stanowi wartość rynkowa rzeczy lub praw nabytych ponad wartość udziału w spadku, to jest nadwyżka wartości rzeczy po dokonaniu czynności działu spadku...
nad wartością przed dokonaniem czynności, (...) organ podatkowy stwierdził, że w wyniku działu spadku Józef M. nabył prawa majątkowe o wartości 2 500 zł ponad wartość swego...

FPS 3/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

./. Podkreślił przy tym, że sankcja bezwzględnej nieważności czynności prawnej nie może być stosowana w sposób wybiórczy wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób...
istnienie stosunku podporządkowania, stanowiącego istotną cechę umowy o pracę, nadając tym samym zawartej umowie charakter pozornej czynności prawnej'. Izba podniosła...

FPS 8/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

wykorzystywaniu czynności cywilnoprawnych do omijania przepisów prawa podatkowego, w szczególności - zapobiegać przerzucaniu dochodów w celu ominięcia lub uszczuplenia należnego...
do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie ze skargi Spółki z o.o. 'M.' w B. na decyzje Izby Skarbowej w B. z dnia 8 stycznia 1998 r. (...) w przedmiocie wymiaru podatku...
1   Następne >   3