Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

/obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych/ od umowy pożyczki oblicza się od wartości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku /por. art. 720 Kc/, podczas...
Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...

FPS 3/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a objęte nią są tylko czynności cywilnoprawne,, b/ ze zwolnienia...
, w zakresie czynności zwolnionych od podatku., W orzecznictwie sądowym i doktrynie przyjęto jednolicie, że przepis ten dzieli zwolnione od opłaty skarbowej czynności cywilnoprawne...

OPS 17/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

. W razie nadpłaty podatku, ceł czy innych zobowiązań publicznoprawnych można dochodzić ich zwrotu w drodze cywilnoprawnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej., Według...
wyłączenie drogi cywilnoprawnej z tytułu nieterminowej zapłaty uposażenia także ze względu na przysługiwanie odsetek w odniesieniu do zobowiązań podatkowych...

FPS 14/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-04

par. 2 Kc/. Rezultatem wspomnianych czynności może być między innymi zaliczenie umowy stron do kategorii umów sprzedaży, co uzasadniałoby zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 1...
jednak przypadku nie mogą być dowolne. Zakwestionowanie umowy z publicznoprawnego punktu widzenia nastąpić może przez zastosowanie reguł wykładni czynności prawnych...

FPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

to formę decyzji, bądź też postanowienia. Oznacza to więc, że zarówno ustalenie wysokości poszczególnych części subwencji jak i ich przekazywanie przybiera postać czynności...
./., Rozpoznawanie skarg na tego rodzaju czynności co do zasady należy do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jedyny wyjątek w tym zakresie wynikać...