Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 17/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

. W razie nadpłaty podatku, ceł czy innych zobowiązań publicznoprawnych można dochodzić ich zwrotu w drodze cywilnoprawnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej., Według...
wyłączenie drogi cywilnoprawnej z tytułu nieterminowej zapłaty uposażenia także ze względu na przysługiwanie odsetek w odniesieniu do zobowiązań podatkowych...

FPS 3/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

./. Podkreślił przy tym, że sankcja bezwzględnej nieważności czynności prawnej nie może być stosowana w sposób wybiórczy wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób...
istnienie stosunku podporządkowania, stanowiącego istotną cechę umowy o pracę, nadając tym samym zawartej umowie charakter pozornej czynności prawnej'. Izba podniosła...

FPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-07-10

czynności prawnej nie może być stosowana w sposób wybiórczy wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, a pominięta w sferze podatku dochodowego od osób...
pozornej czynności prawnej'. Izba podniosła w szczególności, że w rozpatrywanym przypadku wspólnicy Spółki posiadają udziały w tej samej wysokości, nadto zaś są członkami...

FPS 11/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-12-28

w spółce funkcje i wykonane czynności oraz wydatki pochodne od tych wynagrodzeń /np. składki na ubezpieczenie społeczne, koszty delegacji, różnego rodzaju ryczałty...
generalne wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów niektórych podatników wszelkich wypłat dla udziałowców /akcjonariuszy/, wykonujących określone funkcje i czynności na rzecz...