Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-09-26

, że nie chodzi jednak w sprawie o takie czynności cywilnoprawne., Sprawa komplikuje się po wejściu w życie z dniem 5 lipca 1993 r. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...
cywilnoprawnych. Zdaniem organu podatkowego I instancji nie można uznać, iż przelew wierzytelności był realizowany przez strony czynności cywilnoprawnych w ramach tzw. 'usług...

FPK 9/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-08-19

państwowymi i w ramach tego zarządu podejmuje za Skarb Państwa czynności cywilnoprawne, a w tym również zawiera umowy najmu i dzierżawy z podmiotami, na których zgodnie z art...
. 1/, a nie na podstawie aktu lub czynności prawnej właściciela., Przytoczone na wstępie pytanie prawne zostało sformułowane na tle następującego stanu faktycznego...

FPK 2/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-08-30

opłacania za nie podatku rolnego/ nabył w drodze kupna prawo własności tych gruntów, to wymieniona czynność nie spowodowała utworzenia nowego lub powiększenia...
stwierdzić należy, iż w świetle wykładni gramatycznej jawi się ono jednoznacznie. Mianowicie dokonanie czynności określonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 ma mieć na celu...

FPK 3/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-05-06

Rolnej Skarbu Państwa /por. cyt. Komentarz (...), str. 123 i n./. Z ich brzmienia wynika, że administrator jest upoważniony w zasadzie jedynie do podejmowania czynności...
publicznoprawnych/. Za ugruntowany bowiem - zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie - można uznać pogląd, iż umowa cywilnoprawna przenosząca obowiązek zapłaty podatku...

OPK 15/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-09

wymienionego przepisu może mieć charakter zarówno czynności cywilnoprawnej, jak i czynności administracyjnej., Według składu orzekającego Kolegium za przyjęciem poglądu...
Kolegium, wątpliwość co do charakteru prawnego czynności podjętej przez Zarząd Miasta Cz. Wydaje się bowiem, że czynność prawna zarządu gminy podjęta na podstawie...

III AZP 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

nr 72 poz. 359/ do czynności bankowych, mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzić poza bankami oraz spółkami prawa handlowego, legitymującymi się zezwoleniem...
przewidzianej w prawie bankowym dla czynności bankowych., Wspomniana 'wolność gospodarcza' została zadeklarowana w art. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności...

III AZP 11/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-09-24

, że jeżeli nie skorzysta z oferty złożonej w tym piśmie, to zostaną podjęte czynności zmierzające do wywłaszczenia działki. Akt notarialny zawierał dane określające przeznaczenie...
działki, a zbywca nie ponosił opłat sądowych ani nie pobrano od niego podatku dochodowego., Decyzją z dnia 7 października 1991 r. Urząd Rejonowy w P. umorzył postępowanie...

FPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-17

, iż wyłączenie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej spod regulacji ustawy o działalności gospodarczej nie wyklucza faktu wykonywania przez te jednostki czynności...
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. nr 91 poz. 408 ze zm./ miał obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości według stawek określonych...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

określonej czynności procesowej /np. apelacji w postępowaniu cywilnym lub odwołania w postępowaniu administracyjnym/. Jest jednak generalna możliwość ich przywrócenia...
postępowania cywilnego. Wniosek czy też pozew jest w tych wypadkach czynnością procesową, ale to zupełnie nie przesądza o tym, że termin, w którym czynności te mają być dokonane...