Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

w K. z dnia [...] listopada 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. przy udziale...
: 'Czy w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest nadpłatą kwota podatku akcyzowego uiszczona...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), przewidujący wyłączenie z podatku od czynności cywilnoprawnych tych czynności, w których przynajmniej jedna ze stron, z tytułu...
'podatku od towarów i usług' utraciło moc obowiązującą. Jako przykład może posłużyć przepis art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności...

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych...