Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-19

przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w okresie od czerwca do listopada 2011 r. Czynności kontrolne w ramach ww. projektu przeprowadzane były w okresie...
prawidłowości zrekrutowania uczestników do udziału w projekcie. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych uznano za niekwalifikowalny koszt udziału 5 przedsiębiorstw...

III SA/Łd 593/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-11-19

z oświetleniem przy ulicach M, T w Ł', 'Przebudowa nawierzchni ul. S i ul. B'. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...
na niego się powołują. Sąd z urzędu zauważa nadto, iż również pozostali członkowie zarządu podejmowali szereg czynności procesowych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym...