Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Sz 541/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-11-30

pożyczki od V.2 Sp. z o.o. Spółka w związku z przyjętą pożyczką nie złożyła deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i nie wpłaciła należnego podatku...
[...]zł oraz brak złożenia deklaracji dla podatku od czynności cywilnoprawnych i niezapłacenie należnego podatku., Odnosząc się do zarzutów dot. prawidłowości...

I SA/Gd 1105/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-13

., za czerwiec 2019 r.), podatku od czynności cywilnoprawnych (za czerwiec 2010 r., za sierpień 2011 r., za kwiecień 2015 r.), podatku od towarów i usług (m. in...
, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług., Zdaniem Sądu nie sposób przyjąć, że skarżący trwale nie wywiązywał się z wymagalnych zobowiązań...

I SA/Gd 1119/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

prawnych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych wobec Skarżącej prowadzono 73 postępowania egzekucyjne z wniosku kilku wierzycieli. Skarżąca...
dochodowego od osób fizycznych PIT-8AR (23 nieterminowe wpłaty), podatku dochodowego od osób prawnych (300 nieterminowych wpłat), podatku od czynności cywilno-prawnych (31...

I SA/Gd 1120/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

, podatku od osób prawnych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych wobec Skarżącej prowadzono 73 postępowania egzekucyjne z wniosku...
podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-8AR (23 nieterminowe wpłaty), podatku dochodowego od osób prawnych (300 nieterminowych wpłat), podatku od czynności cywilno...

I SA/Gd 1121/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-01-17

), podatku dochodowego od osób prawnych (300 nieterminowych wpłat), podatku od czynności cywilno-prawnych (31 nieterminowych wpłat) oraz podatku od towarów i usług (331...
nieterminowych wpłat). W związku z nieregulowaniem należności z tytułu podatku od osób fizycznych, podatku od osób prawnych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności...

I SA/Sz 508/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-15

, Kolegium wskazało, że niedopuszczalne jest modyfikowanie obowiązków podatkowych w drodze czynności cywilnoprawnych (umów, porozumień itp.). Protokół ustaleń z dnia 17...
art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej (trwałe nieuiszczanie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym oraz dokonywanie czynności polegających na zbywaniu majątku...

I SA/Łd 543/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-30

sp.k., które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i stwierdzały czynności, które faktycznie nie zostały dokonane,, - ewidencje VAT...
gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić...

I SA/Gl 737/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-01

czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Wystąpienie już jednej z przedstawionych powyżej okoliczności uzasadnia obawę...
Skarbowego W.- [...] poinformował, że wobec Spółki D Sp. z o.o. zostały podjęte czynności sprawdzające w związku z niewykazywaniem w plikach JPK faktur VAT wystawionych m.in....

I SA/Lu 225/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-27

czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję. Nie powołano się również na jakiekolwiek dowody świadczące o złej kondycji...
przesłanek trwałego nieuiszczania wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonywania czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić...

III SA/Wa 1076/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

czynności, które nie zostały faktycznie dokonane i na ich podstawie dokonywania rozliczeń w podatku od towarów i usług, ale także stan majątkowy Spółki, który w wyniku analizy...
decyzji., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., 3. Kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana jest pod względem...
1   Następne >   2