Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

III SA 113/84 - Wyrok NSA z 1984-04-18

skarbowej /Dz.U. nr 34 poz. 161/, organ odwoławczy stwierdził, że podstawę ustalenia wysokości opłaty skarbowej stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej w dniu...
/ stanowi, że podstawę wymiaru opłat skarbowych od czynności cywilnoprawnych oraz od dokumentów stwierdzających tę czynność stanowi wartość rynkowa przedmiotu czynności...

SA/Bk 307/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

skarbowej od kupna - sprzedaży przedmiotowych działek w łącznej wysokości 11 023.000 zł oraz obciążył strony czynności cywilnoprawnej kosztami powołania biegłego w kwocie...
istniał w dniu powstania obowiązku podatkowego, tj. w dniu dokonania czynności cywilnoprawnej. Izba podzieliła stanowisko Władysława B. w kwestii jednej działki, którą obaj...

III SA 980/94 - Wyrok NSA z 1995-02-03

przedmiotem umowy sprzedaży /art. 10 ust. 1 pkt 2/., Jeżeli wartość podana przez strony czynności cywilnoprawnej nie odpowiada, według oceny organu podatkowego...
sprzedaży /art. 10 ust. 1 pkt 2/., Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie...

III SA/Łd 891/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-10

prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach, prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne...
przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosku należy do strony, co oczywiście nie zwalnia organu z podejmowania czynności z urzędu, jednak okoliczności takie jak wysokość...

II SA/Ol 244/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-05-09

wniosku mąż skarżącej pozostawał prezesem 13 spółek na podstawie powołania, bez nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej. W ocenie organu I instancji...
, a jedynie może uchylić zaskarżony akt lub czynność lub stwierdzić ich nieważność w przypadkach wskazanych w ustawie. Jedynie w przypadku naruszenia prawa materialnego lub stwierdzenia...

I SA/Ol 854/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-15

zasygnalizowała, że pewnych okoliczności faktycznych nie wyjaśni, czynności i środki dowodowe organu musiały być ograniczone. Niemniej jednak odpowiedzialności za brak pełnych...
BMW 316i, rok prod. 1995 r. Obciążają ją zobowiązania z tytułu podatków w wysokości 8.187,68 zł, z tytułu kredytów w wysokości 256.208,05 zł oraz wobec kontrahentów...

I SA/Gl 547/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-09

rozstrzygnięcia wskazano, m.in., że 'materiał dowodowy zgromadzony w sprawie był niepełny, a organ nie podjął niezbędnych czynności celem zebrania oraz rozpatrzenia...
tego rodzaju, że uniemożliwiły mu dokonanie określonych czynności procesowych, wyjaśnienie konkretnych okoliczności faktycznych, a tym samym nie wykazał, że uchybienie to miało...

I SA/Ol 305/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-07-28

organu do podjęcia pewnych czynności zwrotu 'może', konstruuje daną instytucję na zasadzie rozstrzygania spraw w oparciu o uznanie administracyjne. Charakter uznania...
w kwocie 240 zł (dwieście czterdzieści) powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Pismem z dnia 12 listopada 2010 r. S. J. zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń...