Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Ol 517/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-08-19

Sprawa ze skargi A.T. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 czerwca 2019 r. sygn. akt I SA/Ol 244/19 w sprawie ze skargi A.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego

II FSK 191/14 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

podatku od gier za styczeń 2011 r. postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 21 października 2014 r., Naczelny Sąd Administracyjny, działając...
, w trybie nadzwyczajnym, uregulowanym w ustawie Ordynacja podatkowa, określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od gier za styczeń 2011 r. z tytułu urządzania gier...

I SA/Lu 31/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi J. A. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt I SA/Lu 965/02 ze skargi J. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych z dnia [...] p o s t a n a w i a odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

I SA/Gl 525/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-23

pismo z dnia 20 lipca 2009 r., w którym oświadczyli, że 'żąda[ją] wznowienia postępowania celem naprawienia szkody w naliczaniu podatku od nieruchomości...

I SA/Po 598/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-10-18

Sprawa ze skargi R. R. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Poznaniu z dnia 15 marca 2017 r., III SA/Po 161/16 wydanym w sprawie ze skargi R. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; postanawia odrzucić skargę o wznowienie.

II FZ 824/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie R.R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt I SA/Po 598/17 w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie w sprawie ze skargi R.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi postanawia oddalić zażalenie.

I SA/Ol 133/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-04-19

Sprawa ze skargi A. R. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2017r. , sygn. akt I SA/Ol 765/17 na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' p o s t a n a w i a odrzucić skargę

II FSK 1950/18 - Wyrok NSA z 2019-09-25

uchylona. Ponadto należy podzielić pogląd WSA w Olsztynie, że podatek od nieruchomości i podatek rolny mają charakter roczny, a obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego...

II FSK 735/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Skarga J. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1652/14 od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 23 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 510/13 w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 20 sierpnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r. postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

I SA/Wr 457/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-10-19

Sprawa ze skargi G. N. przy udziale E. Ś., B. N. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Wr 119/18 postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.
1   Następne >   +2   +5   9