Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I OSK 1148/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

, będącymi przedmiotem poboru podatków od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej. Załączone fotografie obrazują jedynie usytuowanie przedmiotowej nieruchomości względem...
uzasadnione wątpliwości, to organ zobowiązany jest podjąć w tym zakresie dodatkowe czynności. Może między innymi zwrócić się do innego rzeczoznawcy o dokonanie wyceny...

II FSK 2100/14 - Wyrok NSA z 2016-09-07

jakiegoś podatku w przyszłości tak jak to ma miejsce w przypadku skarżącego, gdy Gmina Miasto K. dopiero po 2 latach od chwili dokonania odpłatnej czynności - umowy...
ta dopiero po dwóch latach od tej czynności, tj. od dnia 18 kwietnia 2010 r., w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została na cele kultu religijnego...

I OSK 1754/06 - Wyrok NSA z 2007-12-13

w sprawie zwrotu nieruchomości do czasu zakończenia sporu dotyczącego zgodności z prawem czynności cywilnoprawnej w wyniku której Skarb Państwa lub jednostka samorządu...
rozstrzygnięcia przez sąd cywilny zagadnienia wstępnego w przedmiocie zgodności z prawem czynności cywilnoprawnej, w wyniku której Skarb Państwa lub jednostka samorządu...

II SA/Gl 710/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-03

do odprowadzenia podatku VAT od czynności de facto czysto księgowej nie mającej realnego wpływu na jej dochody. Gmina B. wskazała w związku z tym, że skoro z treści decyzji ustalającej...
się również nad jurydyczną istotą czynności zrzeczenia się odszkodowania. Przy założeniu jej cywilnoprawnego charakteru rozważyć bowiem powinien czy zrzeczenie się odszkodowania nie stanowi...

IV SA/Po 1013/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-04

, niewymagające czynności prawnych właściwego organu., Natomiast jeśli chodzi o czasownik 'nabyć' to leksykalnie posiada on dwa znaczenia:, - ' otrzymać coś na własność...
'nabyte' nie zaś 'przejęte', a więc pojęciem którego zakres znaczeniowy obejmuje różnego rodzaju czynności prawne, w wyniku których dochodzi do przeniesienia własności...

II SA/Kr 759/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-10-19

kwoty tytułem opłaty skarbowej i opłaty za dokonanie czynności notarialnych. W przypadku wszystkich powołanych umów nie pobrano przedpłaty na podatek dochodowy powołując...
z § 47 wynikało, że stawki opłaty skarbowej w § 45 ust. 1 i 2 obniża się o 50%, jeżeli jedną ze stron biorących udział w czynności cywilnoprawnej jest jednostką...

II SA/Bk 289/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-12

przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Obejmują one opłatę ze czynności radcy prawnego w kwocie 240 zł powiększoną o należny podatek od towarów...
zawierające regulacje odnoszące się do zagadnień ogólnych, wspólnych dla całości prawa cywilnego (między innymi takie jak pojęcie zdolności prawnej, zdolności do czynności...

II SA/Go 622/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-29

nr [...] doszło do obrotu prawnego przedmiotowymi gruntami w drodze czynności cywilnoprawnych. W ocenie Kolegium organ administracji publicznej nie ma umocowania ustawowego...
skutki prawne tj. został dokonany podział geodezyjny w/w nieruchomości, następnie na jego podstawie doszło do obrotu prawnego gruntami w drodze czynności cywilnoprawnych...

I OSK 2910/19 - Wyrok NSA z 2022-12-01

wywłaszczeniowego i uzyskać nieruchomość, przeznaczoną na cele społeczne, w drodze czynności cywilnoprawnej. Fakt, że zbywca kierował się - być może błędnym - przekonaniem, że skoro...
: nie pozbawiało to jednak umowy cech czynności cywilnoprawnej. Właściciel sam podejmował decyzję o sprzedaży nieruchomości. W oparciu o przekazane mu informacje, mógł ocenić...
1   Następne >   +2   4