Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

I GZ 95/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-28

w postaci: wyciągu z rachunku bankowego, umowy pożyczki, deklaracji w prawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zamówienia z dnia [...] lipca 2019 r., Zaskarżonemu...
o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych...

I SA/Rz 800/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-29

100 000 zł został przez Spółkę wpisany do ewidencji księgowej. Ponadto Spółka jawna podjęła czynności zmierzające do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy...
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ponieważ sama Skarżąca w wyżej wskazanych dokumentach i podjętych czynnościach określała je jako znak towarowy...

II GSK 703/09 - Wyrok NSA z 2010-07-14

kasacyjną łączy skuteczność pełnomocnictwa z uiszczeniem opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej. Takie stanowisko nie zasługuje na aprobatę. Zgodnie z art. 4 ustawy...
widniejąca na pełnomocnictwie osoba była pełnomocnikiem w sprawie. Osoba ta nie podjęła żadnych czynności wskazujących na przyjęcie pełnomocnictwa. Sposób procedowania Urzędu...

II FSK 452/08 - Wyrok NSA z 2009-08-21

2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b i ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców...
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176, dalej u.p.d.o.f.), koszty uzyskania przychodów z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa...

VI SA/Wa 1277/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-08

z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne badają akty lub czynności z zakresu...
udziału we wspólnym prawie współwłasności wynalazku na rzecz małżonka i zstępnych należących do pierwszej grupy dziedziczenia w rozumieniu przepisów ustawy, o podatku...

VI SA/Wa 2587/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

nieruchomością, czyli wykonywania czynności administracyjnych, kierowania tymi czynnościami (Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego). Oznacza to, zdaniem UP...
czynności ze skutkiem bezpośrednio dla ich majątków., Nie jest zatem słuszne stanowisko Skarżącego, że wspólnota mieszkaniowa nie mogła nabyć prawa ochronnego...

II GSK 487/12 - Wyrok NSA z 2013-06-20

z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb...
darowizny na rzecz małżonka i zstępnych należących do pierwszej grupy dziedziczenia w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, wyłącznie wraz...