Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

I SA/Gl 163/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-15

. z dnia [...] r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od czynności...
cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością., Powyższe postanowienie z dnia [...] r...

I SA/Lu 347/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-27

1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych...
określonym w pkt 4a;, 9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji...

I SA/Op 156/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-04-15

) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów...
lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r...

II FSK 971/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-12

etapie sprawy. Czynności takie mogą się odbywać przed innymi organami w ramach zupełnie odrębnych reżimów prawnych, w innych postępowaniach., III. W skardze kasacyjnej...
czynności nakazanych prawem;, 2) art. 49 § 1 p.p.s.a. przez zaniechanie wezwania Skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie wyjaśnień dotyczących...

I SO/Gl 7/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-16

niejawnym sprawy z wniosku Prezydenta Miasta C. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie podatku od środków...
., dotyczącego ustalenia organu właściwego do wszczęcia i prowadzenia postępowania podatkowego w zakresie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków...

I SA/Kr 324/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Kolegium Odwoławczego z dnia 11 stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2009 r. W piśmie procesowym skarżący wskazał, że postępowanie...

I SA/Lu 65/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-11

sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta i Burmistrzem w sprawie podatku od środków transportowych oznaczonego podatnika., W związku z przedmiotowym wnioskiem...

I SA/Kr 325/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 33/11, p o s t a n a w i a : I. stwierdzić swoją niewłaściwość rzeczową; II. przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

I SA/Kr 1157/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-24

wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej...
naprawienia szkód jakie poniósł na skutek narzucenia mu tego wyroku, na którego podstawie wyłudzono podatek drogowy od pojazdu, który nie był autobusem, lecz mikrobusem...

II SA/Bk 531/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-18

przez się nie są czynnościami cywilnoprawnymi i nie wywołują bezpośrednio skutków cywilnoprawnych, choć mogą być podejmowane z zamiarem wywołania takich skutków w przyszłości (pośrednio). Uchwały...
, organ samorządu dokonuje jednostronnej czynności w ramach stosunku pracy, nie zaś aktu z zakresu administracji publicznej. Dlatego uprawnionym do kontroli takiego aktu...