Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VI SA/Wa 706/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-11

podatku od czynności cywilnoprawnych powołania się na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1228 ze zm...
.) o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobranie opłaty sądowej od wniosku o wpis własności nieruchomości rolnej w nieprawidłowej wysokości, brak wskazania podstawy prawnej...

VI SA/Wa 1313/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

notariusza, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej, adekwatnie do sporządzonej umowy i przyjętych założeń, zawiera prawidłową reprezentację stron umowy...
od czynności cywilnoprawnych i z uwagi na obowiązki notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, który odstępuje w przypadku zaistnienia przesłanki...

II GSK 761/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

przez wspólników, ustanowienia rady nadzorczej, pobranie w oczywiście niewłaściwej wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych i taksy notarialnej) należy uznać za istotne...
kapitału zapasowego, ustanowienia rady nadzorczej, błędnego obliczenia wysokości pobranej taksy notarialnej i podatku od czynności cywilnoprawnych, nie zbadania stanu...

II GSK 863/19 - Wyrok NSA z 2022-11-28

notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, który występuje w przypadku zaistnienia przesłanki do zwolnienia czynności dostawy od opodatkowania podatkiem...
(powołane są poprawnie artykuły tej ustawy), nie wskazała daty i miejsca publikacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz brak jest miejsca publikacji...

VI SA/Wa 2071/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-17

od spółek', także niesłuszny jest zarzut niepodania sposobu uiszczenia opłat;, p) błędny podatek od czynności cywilnoprawnych od jednej z zamian był wynikiem pomyłki...
, że opłaty sądowe są prawidłowe. Organ podniósł również, że taksa notarialna i podatek od czynności cywilnoprawnych pobrane zostały wadliwie. Komisja Odwoławcza zwróciła...

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, o którym stanowi art. 86 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym /Dz.U. 2002 nr 9 poz. 86 ze zm...
./ odnosi się do zawodowego wykonywania czynności określonych w art. 2 ust. 1 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal...

VI SA/Wa 677/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-05

wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej...
pkt 5 lit. b u.r.p. wymaga, aby czynności w nim określone wykonywane były na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, łączącej osobę zainteresowaną z kancelarią...

II GSK 393/13 - Wyrok NSA z 2014-06-03

oraz komentarzy do tej ustawy;, 5. § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych...
. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 993 ze zm.) oraz dot. niewystąpienia podatków, co do których notariusz nie jest płatnikiem, jak również poprzez uznanie, że brak tych wzmianek...

VI SA/Wa 2198/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-12

- na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności gospodarczej - czynności, o których mowa w art. 4...
zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności., Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie...

I SA/Wa 325/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-18

, opłaty za wypisy i opłaty od czynności cywilnoprawnych., W okresie od dnia 01.04.2008r. do dnia 11.05.2008r. z możliwości tej mogli skorzystać wszyscy...
w sposób niebudzący wątpliwości poinformowani, że faktycznie notariuszowi należało uiścić zarówno opłatę notarialną, podatek VAT, opłatę od czynności cywilno prawnych...
1   Następne >   2