Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Bd 825/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-01-16

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla...
w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z otrzymaną pożyczką w wysokości 135.000 zł. W uzasadnieniu skarżący wskazał na trudną sytuacją materialną...

II FSK 3324/15 - Wyrok NSA z 2017-12-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. D. na rzecz Dyrektora Izby Administracji...
Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w T. z 3 września 2014 r., [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych., 2...

I SA/Rz 245/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-08-08

Skarbowego . o przyznanie ulgi poprzez umorzenie zaległości podatkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych wynikającej z deklaracji PCC-3 (dział spadku) w kwocie 1678...
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych., Podkreślenia wymaga, że organy podatkowe podejmując powyższe decyzje były zobowiązane do uwzględnienia stanowiska Wójta Gminy...

I SA/Ke 394/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-12-13

Sprawa ze skargi A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia odmowy nadpłaty uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji.

II FSK 1358/05 - Wyrok NSA z 2006-11-17

bankowego., Fakt zgłoszenia pożyczki do opodatkowania i uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy...
umów /art. 353[1] Kc/ Podniósł, że granice autonomii woli stron w kształtowaniu treści czynności cywilnoprawnej określa art. 58 Kc. Przekroczeniem granic swobody umów...

I SA/Kr 1680/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-31

, że nie sposób go wynająć nawet studentom. Wnioskodawczyni zaznaczyła również, że na jej sytuację majątkową ma wpływ fakt, że obciążona jest dodatkowo podatkiem od czynności cywilnoprawnych...
z postanowienia organu I instancji - od jednej z umów pożyczek uiściła nawet podatek od czynności cywilnoprawnych, uzyskała nadto zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego...

I SA/Kr 15/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-28

konieczne było zapłacenie z tych środków podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów notarialnych oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i w wyniku...
o wykonanie zapisu wynikającego z testamentu ojca, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów notarialnych oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Niemniej...

I SA/Łd 716/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-01-22

i 3 cytowanej ustawy z dnia 13 listopada 2002r. w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych organ podatkowy może stosować ulgi w tym umarzać należności wyłącznie...
, że stanowisko przewodniczącego jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych jest wiążące dla organów...

I SA/Bd 695/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-12-04

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 2 lipca 2013 r. nr UZ/4307-1/13 w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. 1. uchyla...
Urzędu Skarbowego, w T. odmówił J. D. (skarżący) umorzenia zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.625,25 zł wraz z odsetkami obliczonymi na dzień...

II FSK 3423/16 - Wyrok NSA z 2017-03-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia 4 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym 1. uchyla zaskarżony wyrok...
w Legnicy z dnia 4 lutego 2015 r. w przedmiocie podatku rolnego. Jako podstawę prawną orzeczenia Sąd I instancji wskazał art. 151- Prawo o postępowaniu przed sądami...
1   Następne >   +2   +5   +10   28