Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

I SA/Wa 1781/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-05

. Zdaniem skarżącego w przedmiotowej sprawie nie można uznać, że istniało zobowiązanie cywilnoprawne, które musi wynikać z czynności prawnej (np. umowy), bowiem strony...
istniejącego zobowiązania nie są równoprawne, a jego istota nie wynika z czynności prawnej, lecz z przepisów ustawy. Zatem zdaniem skarżącego 10-letni termin przedawnienia...

I OSK 2484/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

uregulowania w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawodawca celowo rozdziela kolejność dokonywanych czynności w całym 'postępowaniu' związanym z przyjęciem na studia...
się student (zwolnienie z opłaty, umorzenie, zwolnienie z długu, itp.) - należy stosować art. 55 i n. u.f.p. jako do należności cywilnoprawnych, które swoją podstawę...

II SA/Wa 1880/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-25

na naruszenie:, - art. 7 i 77 k.p.a. - przez brak podjęcia właściwych czynności w celu wyczerpującego zebrania materiału dowodowego, ustalenia stanu faktycznego sprawy...
, który powołano w podstawach prawnych obu ww. decyzji. W związku z tym organy powinny dążyć do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego...

II SAB/Rz 30/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-07-12

nienależnie pobranych stypendiów oraz niepodjęciu żadnych czynności zmierzających do jej wydania., Działaniom Rektora zarzucił naruszenie., I. przepisów postępowania...
uchybienie przepisom prawa i praworządności, działanie w sposób opieszały, a także niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do załatwienia sprawy...

IV SAB/Wr 1/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

W. czynności mających na celu zapoznanie się z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego we W. w sprawie sygn. akt ll Ca 329/10. Nic też nie stało na przeszkodzie rozpoznaniu...
tego wynika, że sąd administracyjny orzeka w sprawie skargi na bezczynność w zakresie podjęcia przez organ administracji aktu lub czynności z zakresu administracji...

III SA/Kr 266/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-08

zgodność z prawem zaskarżonego aktu, czynności, czy bezczynności organu administracji publicznej., Sąd, uwzględniając skargę na decyzję, uchyla decyzję w całości...
naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga...

IV SA/Wr 107/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-09

sprawują kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem. Sąd administracyjny nie rozważa...
opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1348, ze zm.). ...