Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

I SA/Ol 184/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-03-31

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego Olsztyn-Południe w Olsztynie na uchwałę Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020 r., nr XXVIII/237/2020 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty oddala skargę.

I SA/Łd 648/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-07

sądowej kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty...
dotyczących podatku rolnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia: załącznika nr 1 w pozycji I i załącznika nr 2 w pozycji H...

I SA/Łd 647/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-07

sprawowanej przez sądy administracyjne jest ocena legalności zaskarżonych aktów i czynności według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty ich podjęcia. Zmiana...
dotyczących podatku leśnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej postanowienia: załącznika nr 1 w pozycji H i załącznika nr 2 w pozycji G...

I SA/Po 179/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-24

jej nieważności., W uzasadnieniu skargi wskazano, że w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w Gminie B. inspektorzy [...] ustalili, że w 2016 r. podstawę poboru...
Gminy [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso I. stwierdza...

I SA/Gd 1516/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-10

sposobu wyliczenia powierzchni lokalu mieszkalnego., Na zasadzie lojalności wobec mieszkańców podjęte zostały czynności w celu uzyskania stanowiska Ministra Środowiska...
odpadami komunalnymi oraz metody obliczeniowej ;, 2. wskazanie błędnej podstawy prawnej w związku z odwołaniem się do art. 1 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych...

I SA/Bk 863/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-23

. art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613 ze zm., dalej przywoływana...
urzędu gminy, osoby zarządzające targowiskiem (zob. L. Etel,, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008...

I SA/Łd 948/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-08

Sprawa ze skargi Gminy R. M. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. M. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty oddala skargę.

I SA/Ol 836/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-18

sytuacji uchwałę należy potraktować tak, jakby nigdy nie została podjęta, co może mieć znaczenie dla czynności prawnych podjętych na podstawie tego aktu (ww. postanowienie...

I SA/Ol 769/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-12-15

). W drugiej z wymienionych wyżej sytuacji uchwałę należy potraktować tak, jakby nigdy nie została podjęta, co może mieć znaczenie dla czynności prawnych podjętych...
na uchwałę Rady Gminy z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zwolnienia od podatku od środków transportowych stwierdza nieważność § 1 ust.1 zaskarżonej uchwały W dniu 14...

I SA/Łd 394/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-12-03

obowiązujących na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej właściwości rady gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   21