Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

VI SA/Wa 2018/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

w zakresie podatków i opłat lokalnych. Uzasadnione zatem jest przyjęcie, że wykonanie spornych umów przez wykładowcę stanowiło ciąg czynności faktycznych poddanych reżimowi...
na określony temat jest szeregiem czynności, wykonywanych z należytą starannością przez zainteresowanego. Trudno wskazać w badanym przypadku weryfikowalny, samoistny wynik...

VI SA/Wa 1598/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719). W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że ww...
stwierdziła, że okazane w dniu kontroli faktury proforma nie stanowią podstawy do przyjęcia, iż w dniu złożenia oferty i w dniu czynności kontrolnych strona skarżąca posiadała...