Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

OPS 17/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

. W razie nadpłaty podatku, ceł czy innych zobowiązań publicznoprawnych można dochodzić ich zwrotu w drodze cywilnoprawnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej., Według...
wyłączenie drogi cywilnoprawnej z tytułu nieterminowej zapłaty uposażenia także ze względu na przysługiwanie odsetek w odniesieniu do zobowiązań podatkowych...

I OSK 1922/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarbowego w T. z dnia [...] stycznia 2007 r. o zwolnieniu wymienionej umowy od podatku od czynności cywilnoprawnych. Sąd błędnie przytacza daty, gdyż w istocie dotyczą one 2003r...

I OSK 179/07 - Wyrok NSA z 2007-12-07

przysługuje za wykonywanie wszelkich czynności wykraczających poza obowiązki służbowe. W niniejszej sprawie poza zakresem obowiązków skarżącego pozostawało prowadzenie...
nie wskazuje aby wymagalność dodatkowego wynagrodzenia uzależniona była od tego, kto wystąpił z inicjatywą wykonywania tego rodzaju czynności. Fakt określenia przez Ministra...