Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 1315/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

. Organ I instancji wykazał bowiem, że zawieszenie w obowiązkach służbowych skarżącego, poprzez blokadę etatu związaną z odsunięciem od wykonywania czynności służbowych...
Celnej w P. nie działał w sprawie pochopnie, bowiem dopiero po 17 miesiącach zawieszenia skarżącego w czynnościach służbowych wydał skarżoną decyzję, nie mając...

I OSK 393/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

przepisu art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. przedmiotem skargi są inne niż określone w pkt 1 - 3 art. 3 § 2 P.p.s.a. (tj. inne niż postanowienia i decyzje) akty i czynności z zakresu...
administracji publicznej, objęty dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a, Sąd miał na uwadze cechy aktu/ czynności opisane w piśmiennictwie przez Barbarę Adamiak. Stwierdziła ona...

I OSK 395/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. przedmiotem skargi są inne niż określone w pkt 1 - 3 art. 3 § 2 P.p.s.a. (tj. inne niż postanowienia i decyzje) akty i czynności z zakresu...
publicznej, objęty dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a, Sąd miał na uwadze cechy aktu/ czynności opisane w piśmiennictwie przez Barbarę Adamiak. Stwierdziła ona...

I OSK 394/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

przepisu art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a. przedmiotem skargi są inne niż określone w pkt 1 - 3 art. 3 § 2 P.p.s.a. (tj. inne niż postanowienia i decyzje) akty i czynności z zakresu...
administracji publicznej, objęty dyspozycją art. 3 § 2 pkt 4 P.p.s.a, Sąd miał na uwadze cechy aktu/ czynności opisane w piśmiennictwie przez Barbarę Adamiak. Stwierdziła ona...

I OSK 1140/18 - Postanowienie NSA z 2019-10-03

listopada 2017r., sygn. akt III SA/Kr 919/17 stwierdził: bezskuteczność czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] , uznał...
obowiązek czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] do przedłożenia pisemnej propozycji warunków zatrudnienia albo pełnienia służby, która uwzględnia...

II SA/Go 703/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-13

ustosunkowania się do nich. Jednakże czynności te, jeżeli rozstrzygają o istotnych elementach i trwałych zmian stosunku służbowego konkretnego funkcjonariusza muszą...
akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach...

II SA/Go 827/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-12-20

warunków pracy, zamierza doprowadzić do zmiany zasadniczych elementów stosunku służbowego, uniemożliwiając funkcjonariuszowi ustosunkowania się do nich. Jednakże czynności...
. i w tej formie zwolnienie jej ze służby Celno-Skarbowej, pomimo braku ustawowych przesłanek, wnosząc o usunięcie istotnego naruszenia prawa. Zaskarżonej czynności...

II SA/Ke 578/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-12-06

, o którym mowa w art. 3 § 1 pkt 4 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- o stwierdzenie bezskuteczności czynności Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia...
kryteriów jest tym bardziej doniosła, że jedne osoby wykonujące czynności w tej samej komórce dostały propozycję nowych warunków zatrudnienia, a inne pełnienia służby pomimo...

III SAB/Łd 27/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-18

o uchylenie zaskarżonego aktu/ czynności i uznanie, że nadal pozostaje funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej, któremu należy przedstawić propozycję ustalającą warunki...
zgłoszonego zarzutu) oraz gdy organy podejmują inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających...

II SAB/Po 67/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-07

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...], polegającą na braku podjęcia czynności procesowych w postępowaniu...
., Następnie E. K. wniosła opisaną na wstępie skargę, w której zarzuciła Dyrektorowi IAS bezczynność, polegającą na braku podjęcia czynności procesowych w postępowaniu...
1   Następne >   3