Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Sz 1101/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-01

) nieprzeprowadzeniu dowodu z przesłuchania osób biorących udział w wypadku z [...] lutego 2013 r.,, 4) nieustaleniu, czy nabywczyni samochodu opłaciła podatek od czynności...
. i przesłuchać go na okoliczności związane z nabyciem pojazdu przez B. K.., Wskazanym byłoby również ustalenie, czy nabywczyni pojazdu uiściła należny podatek od czynności...

I SA/Lu 157/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego...
tej czynności. ., Ze względów wyżej przytoczonych sąd wyraził pogląd, iż zarówno zaskarżona, jak i poprzedzająca ją decyzja organu I instancji zostały wydane bez podstawy prawnej...

I SA/Bd 239/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-11

odrzucił. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, iż odmowa zwrotu opłaty ma charakter czynności materialno- technicznej, a na taką czynność służy skarga do sądu...
skarg na inne, niż określone w pkt 1 - 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej. Ustawową podstawę pobierania opłaty za kartę pojazdu stanowi przepis art. 77...

I SA/Bd 69/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-04-18

Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. określa, że zaskarżona czynność...
. Jednocześnie Sąd zaznaczył, że błędne pouczenie w piśmie Prezydenta Miasta B. z dnia [...]. świadczy o braku winy skarżących w dopełnieniu ww. czynności, wobec tego może stanowić...

I SA/Bd 346/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-01-29

Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu. 1. Stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności i uznaje uprawnienie skarżącego...
wynikającego z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04. Organ zatem, podejmując czynności w sprawie zwrotu kwoty 425 zł, powinien...

I SA/Bd 351/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

Prezydenta Miasta z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2...
zakwestionowanego przepisu do dnia 1 maja 2006r. celem umożliwienia wprowadzenia do tego czasu - bez pozbawienia powiatów odpłatności za ich czynności - nowej regulacji...

I SA/Op 354/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-31

uprawniających do jego wyrejestrowania, rodzi obowiązek uiszczenia podatku od środka transportowego /art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę. Przedmiotem skargi...

I SA/Sz 549/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów...
.[..], [...], [...], [...] mieszczą się w kategorii samochodów ciężarowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności...

I SA/Lu 795/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

ze strony organu publicznego. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie...
2003 r. stanowiła wiec niewątpliwie formę odpłatności za usługę (czynność) wydania karty pojazdu, a więc pomimo nabrania cech podatku nadal pozostaje opłata...

I SA/Lu 837/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-22

publicznego. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych...
. stanowiła wiec niewątpliwie formę odpłatności za usługę (czynność) wydania karty pojazdu, a więc pomimo nabrania cech podatku nadal pozostaje opłata za świadczenie organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   51