Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I OSK 289/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

ewentualnie obrót nieruchomością i nie wykluczył dokonania takich czynności prawnych podnosząc, że pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego w dniu [...] lutego 1918r...
, a więc i z nabycia w drodze czynności prawnej, i z dziedziczenia czy darowizny, będzie stanowił ich majątek wspólny. W 1918r. intencją późniejszych małżonków było zatem wspólne...

I OSK 1802/18 - Wyrok NSA z 2019-05-28

., z których pierwszy uzależnia od wciągnięcia tytułu nabycia do księgi hipotecznej tylko możność rozporządzania własnością dóbr nieruchomych przez czynności hipoteczne, a drugi...
się na testament oraz zaświadczenie o zapłaceniu podatku spadkowego - wniosła o zamknięcie postępowania spadkowego poprzez: wpisanie na jej rzecz tytułu własności w dziale II...

I OSK 2334/17 - Wyrok NSA z 2019-09-10

materialnych skutków, jakie zdarzenia te mogłyby wywrzeć na wykładnię tego unormowania. Z tych względów Trybunał wykluczył, by czynności podjęte przez właściciela nieruchomości...
tylko w 'tymczasowe zagospodarowanie'. Obowiązujące wówczas przepisy prawa nie znały takiej formy prawnej jak oddanie gruntu rolnego w użytkowanie i to w formie umowy cywilnoprawnej...