Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 2014/18 - Wyrok NSA z 2022-05-24

pkt 1 lit. a w zw., z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jedn. Dz...
wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, ale także te dochody, których źródłem są czyny niedozwolone, a więc mające samoistny charakter wszelkiego rodzaju kary pieniężne...

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych...
, poprzez niepodatkowe należności budżetowe rozumie się niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

oraz nieprawidłowe jej podpisanie;, b) art. 7, 77, 80 kpa poprzez nierzetelne i nieobiektywne przeprowadzenie czynności wyjaśniających, w tym w zakresie nierozpoznania...