Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

VI SA/Wa 2694/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-29

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych...
, poprzez niepodatkowe należności budżetowe rozumie się niebędące podatkami i opłatami należności stanowiące dochód budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

oraz nieprawidłowe jej podpisanie;, b) art. 7, 77, 80 kpa poprzez nierzetelne i nieobiektywne przeprowadzenie czynności wyjaśniających, w tym w zakresie nierozpoznania...