Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

III SA/Wa 95/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-15

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Skarżąca w dniu 19 kwietnia 2018 r. (data nadania) złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków...

III SA/Wa 281/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-15

z dnia 19 października 2016 r. nr I462-IPPB2.4514.461.2016.1.MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia...
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Następnie na podstawie zarządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r...

I SA/Ol 248/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-03

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych. postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Pismem z dnia '[...]' wystosowano...
o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym, podlega rozpoznaniu zgodnie z regułami określonymi w art. 86-88 p.p.s.a., Zgodnie z art. 86 p.p.s.a...

I SA/Op 403/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-10

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych wskutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia: odrzucić...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 4 sierpnia 2017 r., w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok...

II FZ 459/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-22

., nr I462-IPPB2.4514.461.2016.1.MZ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia oddalić zażalenie. 1. Postanowieniem z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wa...
od czynności cywilnoprawnych., 2. Jak wskazano w uzasadnieniu tego postanowienia, na podstawie zarządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu...

I SA/Gd 1362/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-26

Izby Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odmówić przywrócenia...
. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, Pismem z dnia 20...

I SA/Łd 136/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-24

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł.) z dnia [...] r. nr [...] UNP: [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
od czynności cywilnoprawnych., Pismem nadanym w dniu 14 lipca 2017 r., skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku...

II FZ 322/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-22

., nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Op 403/17...
odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych odrzucił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

II FZ 509/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek A. P. (dalej: skarżący) o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
. , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności czywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 5 października 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 510/09, Wojewódzki Sąd...

III SA/Wa 2109/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Pismem z dnia 25 października 2017 r. Skarżąca wniosła skargę kasacyjną na ww. postanowienie., Zarządzeniem z 6...
od czynności cywilnoprawnych. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 13 września 2017 r. Wojewódzki...
1   Następne >   +2   +5   +10   65