Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

IV SA/Wa 799/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-13

nieodwracalne skutki prawne, albowiem zmieniła kilkakrotnie właściciela na podstawie czynności cywilnoprawnych,, b) art. 158 § 1 k.p.a. poprzez brak wydania decyzji...
gdy wywołała nieodwracalne skutki prawne, albowiem zmieniła kilkukrotnie właściciela na podstawie czynności cywilnoprawnych. W związku bowiem z zaistnieniem w sprawie...

I OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-11-18

i wystarczający akt administracyjny pozwalający na dokonanie czynności cywilnoprawnych w stosunku do znacjonalizowanej nieruchomości, które powodowałyby, że skutek prawny...
. 28 k.p.a. skarżący wskazali, że bezprzedmiotowość postępowania należy wiązać z faktem, że L.E. nabywając spadek w 2008 r. nie była legitymowana do czynności...

I SA/Wa 1971/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-17

- wypoczynkową, a jego usytuowanie i sposób wykorzystania wskazuje na wykonywanie w nim czynności bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą w majątku...
działu nie mogą być wyciągi z księgi podatku budynkowego (przekazane przez Archiwum Państwowe w [...]), zawierające dopiski: 'podział idealny dokonany: 1. N. S. + N. M. 2. P...

I OSK 1657/10 - Wyrok NSA z 2011-10-05

albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Uznano, że analiza zgromadzonej w aktach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokumentacji...
stroną, w rozumieniu art. 28 k. p. a., tj. każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes...