Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

II FSK 38/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

pozycję opisaną jako 'usługa marketingowa'). Organy przyjęły kwoty wynikające z tych faktur za podstawę wyliczenia 10% opłaty, bowiem uznały, że całość czynności...
, o których mowa w umowie, miała na celu reklamę produktów producenta. Z uwagi na treść skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny nie może przeanalizować, czy wszystkie czynności...

I SA/Łd 644/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-04

Sprawa ze skargi A spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2021 r. nr 0111-KDSB1-1.4019.100.2021.2.MM UNP: 1369594 w przedmiocie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie opłaty od napojów alkoholowych oddala skargę.

I SA/Łd 862/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-18

czynności kontrolnych stwierdzono, że na zewnątrz lokalu, na ul. A., usytuowany został odgrodzony 'ogródek', w którym znajdowały się stoliki, krzesła oraz 2 parasole...
, wartość brutto 73.800,00 zł. Zapłata za ww. fakturę została dokonana w dniu 31 października 2012 r., W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że podatnik nie złożył...

II SA/Po 647/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-13

od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. III, ABC 2009, R. Skwarło komentarz do art. 8 ustawy o opłacie skarbowej [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz, Oficyna...
się ustawodawca określił jedynie, że dana czynność ma być dokonana przez podmiot zobowiązany w określonym terminie, tj. do pewnej daty, nie zaś, że skutek tej czynności ma istnieć...

II SA/Po 648/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-20

w kasie banku (por. Z. Ofiarski komentarz do art. 8 ustawy o opłacie skarbowej, [w:] Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. III...
tej czynności ma istnieć już w tej dacie. Wskazał, że za dzień zapłaty winien być uważany dzień dokonania czynności - wpłaty, a nie data wpłynięcia przekazywanej kwoty...

II SA/Po 649/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-20

lub bankowym albo bezpośrednio w kasie banku (por. Z. Ofiarski komentarz do art. 8 ustawy o opłacie skarbowej, [w:] Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności...
, nie zaś, że skutek tej czynności ma istnieć już w tej dacie. Wskazał, że za dzień zapłaty winien być uważany dzień dokonania czynności - wpłaty, a nie data wpłynięcia...

II SA/Po 1073/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-26

skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. III, ABC 2009, R. Skwarło komentarz do art. 8 ustawy o opłacie skarbowej [w:] Ustawa o opłacie skarbowej...
czynność ma być dokonana przez podmiot zobowiązany w określonym terminie, tj. do pewnej daty, nie zaś, że skutek tej czynności ma istnieć już w tej dacie. Powołując...

SA/Bk 976/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-24

Gminy M. z dnia 10 maja 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - orzeka o niezgodności z prawem czynności Wójta...
o stwierdzenie bezskuteczności czynności wójta i orzeczenie, iż skarżąca spółdzielnia jako zakład pracy chronionej korzysta z ustawowych uprawnień do zwolnienia od opłat...

III SA/Łd 215/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-08

egzekucyjnego. Nie ulega wątpliwości, iż w analizowanej sprawie nie dokonano żadnych czynności egzekucyjnych ani nie zastosowano żadnych środków egzekucyjnych, tym samym...
., Na podstawie art. 135 p.p.s.a. Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych...

GSK 348/04 - Wyrok NSA z 2004-09-23

w drodze jednostronnego aktu - decyzji, lecz są ustalone w drodze czynności materialno - technicznej organu bądź w drodze samoobliczenia przez zobowiązanego. O tym, że opłaty...
. Niepodatkowymi należnościami budżetowymi są wszystkie (za wyjątkiem podatków) należności o charakterze publicznoprawnym. Opłaty są dochodami gminy i przez nią są pobierane...
1   Następne >   2