Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Lu 650/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-17

Wniosek H. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi H. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r. p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

został przez Spółkę w drodze czynności cywilnoprawnej z BZ na dzień 31 sierpnia 1997 r. prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego, tj. R. w K. Kwota podatku naliczonego...
deklaracji' stanowiącą składnik kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Spółka przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 2 ustawy o VAT dokonała...

III ARN 72/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

podlega obniżeniu o 50 procent, jeżeli stroną czynności cywilnoprawnej jest przedsiębiorstwo państwowe, a czynność dotyczy sprzedaży zorganizowanej części...
. w sprawie opłaty skarbowej /Dz.U. nr 53 poz. 253/. Przepis par. 62 ust. 1 pkt 8 tego rozporządzenia wymienia wśród stron czynności cywilnoprawnej, które są zwolnione od opłaty...

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

/przedsiębiorstwo państwowe/ nie oznacza, że przywileje podatkowe mogą być zbywane przez osoby uprawnione w drodze czynności cywilnoprawnych. Prawo podatkowe ma autonomię w stosunku...
czy poszerzane umowami cywilnoprawnymi. Polskie podatki dochodowe zaliczane są w doktrynie prawa finansowego do tak zwanych podatków osobistych. Oznacza to, że obowiązki...

III SA 810/97 - Wyrok NSA z 1998-04-17

./ czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług miało na celu wyeliminowanie sytuacji, w których te same czynności cywilnoprawne byłyby podwójnie opodatkowane: opłatą...
Ze zwolnienia od opłaty skarbowej u podatników VAT korzystają tylko te czynności, które temu podatkowi podlegają., Konsekwencją wyłączenia przez art. 3 ust. 1 pkt 1...

W 2/96 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-15

w drodze czynności cywilnoprawnej /aktu przekształcenia/ na podstawie szczególnej podstawy prawnej /art. 5 i art. 6 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw/. Nie dochodzi...
państwowego w spółkę jest czynnością cywilnoprawną, jest konieczność poddania tej czynności ocenie z punktu widzenia prawa cywilnego. Niewątpliwie przedmiotem...

III SA 1783/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

akcji' świadczy o cywilnoprawnym charakterze czynności nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 27 ust. 2...
akty, czynności, działania i sprawy załatwiane przez organy administracji publicznej wymienione w art. 20 ust. 2, które nie mają charakteru cywilnoprawnego., Użycie...

III SA 1982/97 - Postanowienie NSA z 1998-02-18

Nieumieszczenie na liście osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji nie stanowi aktu lub czynności poddanych kontroli sądu administracyjnego. postanawia odrzucić...
nie występuje jako organ administracji., Telekomunikacja Polska S.A. wykonuje tylko - jak zaznaczono - 'czynności techniczne związane z procesem nieodpłatnego...

I SA/Wr 55/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-04

bowiem tej transformacji obok Skarbu Państwa nie pojawiają się żadne inne podmioty. Transformacja przedsiębiorstwa państwowego - jako państwowej osoby prawnej - następuje w drodze czynności...
'J.' spółki z o.o. w S. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 7 grudnia 2000 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1996. Decyzją z dnia...

I SA/Gd 2002/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-05-21

umowę umową sprzedaży., O prawnym znaczeniu czynności cywilnoprawnej, również na potrzeby opłaty skarbowej, decyduje treść czynności, a nie nazwa nadana jej przez strony...
państwowych nie określa formy, w jakiej ma nastąpić przeniesienie własności. Nie wyklucza zatem formy umowy sprzedaży, a taką umowę zawarły strony spornej czynności i same...
1   Następne >   2