Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II FSK 3112/15 - Wyrok NSA z 2016-05-05

na uchwałę Rady Gminy Świdnica z dnia 21 października 2011 r., nr XII/61/11 w przedmiocie uchwały rady gminy w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek...
rolny i podatek leśny uchyla zaskarżony wyrok w części oznaczonej jako pkt II i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gorzowie...

I SA/Łd 212/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-12

, z zastrzeżeniem ust. 2b (zastrzeżenie nie ma znaczenia w analizowanej sprawie). Z przepisu wynika, że ustawodawca wiąże obowiązek poboru opłaty targowej z czynnościami...
przez poszczególne podmioty. Skutkuje to zwolnieniem z obowiązku uiszczenia opłaty podmiotów, które podejmują czynności sprzedaży w formach nie wskazanych w § 1 ocenianej uchwały...

II FSK 4/16 - Wyrok NSA z 2016-05-05

informacji i deklaracji podatkowych w części obejmującej: punkt H załącznika numer 1 tejże uchwały (Deklaracja na podatek od nieruchomości); punkt G załącznika numer 2...
tejże uchwały (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości). Zaskarżonej uchwale Prokurator Rejonowy zarzucił istotne naruszenie prawa materialnego, tj. art. 18 ust. 2 pkt...

III SA/Wa 1486/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-18

w O. na uchwałę Rady Gminy Świercze z dnia 11 lutego 2016 r. nr 85/XIV/2016 w przedmiocie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych stwierdza nieważność...
zaskarżonej uchwały Rada Gminy S. uchwałą z dnia [...] grudnia 2015r., nr [...], określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy S. w 2016r...

I SA/Gl 396/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-01

listopada 2013 r. nr 282/XXXII/2013 w przedmiocie podatku rolnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w sprawie określenia wzoru formularza 'deklaracja na podatek...
29 listopada 2013 roku (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2013 roku, poz. 7585) w sprawie określenia wzoru formularza 'Deklaracja na podatek rolny'., Zaskarżonej uchwale Prokurator...

I SA/Ol 162/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-07

Sprawa ze skargi Rady Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

I SA/Łd 92/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-18

miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat należy do wyłącznej...

I SA/Lu 262/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-23

Sprawa ze skargi H. M. na uchwałę Rady Gminy z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty postanawia odrzucić skargę.

I SA/Łd 738/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-22

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Ł. na uchwałę Rady Gminy L. z dnia 31 stycznia 2013 r. nr XXXII/225/13 w przedmiocie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę.

I SA/Ol 365/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Braniewie na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego 'Czyste Środowisko' z dnia 14 listopada 2018 r. nr: XXI/74/2018 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i stawki za pojemnik oddala skargę , ,
1   Następne >   +2   +5   +10   32