Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1151/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

podatku od czynności cywilnoprawnych (pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego L. z [...] marca 2017 r., nr [...], pismo GOPS w S. z [...] marca 2017 r., nr [...])., Kolegium...
. Natomiast jej wyjaśnienie, że kwotę tę pożyczyła od syna K. nie znajduje potwierdzenia przez złożenie deklaracji [...] w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Wa 1156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-07

tę pożyczyła od syna K. nie została potwierdzona przez złożenie deklaracji PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego L...
PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Co istotne, że ubiegając się wówczas o przyznanie zasiłku celowego i okresowego (wniosek z [...] października 2016 r...

II SA/Sz 1227/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-22

na wyłączna własność lokal mieszkalny za kwotę [...] zł. Od skarżącej pobrano także kwotę [...] zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwotę [...] zł tytułem taksy...
, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach...

III SA/Kr 877/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-20

od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej oraz kwotę 615 zł tytułem taksy notarialnej. Nie jest także kwestionowana okoliczność, iż środki na zakup lokalu mieszkalnego...
o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych...

I SA/Ol 589/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-20

Sprawa ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miasta Ełku z dnia 26 maja 2021r., nr XXX.300.2021 w przedmiocie przyjęcia programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Ełku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 564/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-19

opłacie skarbowej (zob. Z. Ofiarski, Komentarz do ustawy o opłacie skarbowej w: Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV...
w sprawie czynności, przywołał treść art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a następnie wskazał, że Skarżący sprawuje opiekę nad niepełnosprawną żoną...

IV SA/Wr 73/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-25

prawo do lokalu nr [...] kl. [...], położonego w L. przy ul. [...], za kwotę [...]zł. Zgodnie z treścią umowy kupująca poniosła koszty podatku od czynności...
do świadczeń z pomocy społecznej., 2. Naruszenie przepisów postępowania w postaci:, - naruszenia art. 7 k.p.a., poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych...

I SA/Lu 973/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-07

wyłączają organy władzy publicznej z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku...
podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych...

II SA/Sz 1134/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-25

z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności o przysługującym Naczelnikowi Urzędu Skarbowego prawie do określenia, podwyższenia...
ze sprzedawanych udziałów wynoszących [...] części określili na kwotę [...] zł (§ 6 aktu notarialnego)., Z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika...

IV SA/Gl 1337/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-12

towarzyszących transakcjom kupna - sprzedaży mieszkań, podał, że gdyby nawet przyjąć, iż koszty transakcji wyniosły [...] zł w tym podatek od czynności cywilnoprawnej [...] zł...
pierwszoinstancyjny pomniejszył o koszty towarzyszące przedmiotowym transakcjom w wysokości [...] zł w tym m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych ([...] zł) i taksę notarialną...
1   Następne >   +2   +5   +10   13