Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

II FSK 2705/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

w L. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla Decyzję Dyrektora...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Przedstawiając w uzasadnieniu powyższego wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Spółka złożyła wniosek...

II FSK 2719/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

w L. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla Decyzję Dyrektora...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Przedstawiając w uzasadnieniu powyższego wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Spółka złożyła wniosek...

II FSK 2708/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

w L. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla Decyzję Dyrektora...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Przedstawiając w uzasadnieniu powyższego wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Spółka złożyła wniosek...

II FSK 2716/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

w L. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla Decyzję Dyrektora...
nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Przedstawiając w uzasadnieniu powyższego wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Spółka złożyła wniosek...

III SA/Wa 276/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-03-23

sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności...
ustalającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym za 2021 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. Skarżący G.L., S.L. wnieśli w niniejszej sprawie skargę na wskazaną...

II FSK 2714/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L...
Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 25 lutego 2011 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, uchylił zaskarżoną decyzję., Przedstawiając w uzasadnieniu...

II FSK 2865/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L...
Skarbowej w Ł. z dnia 25 lutego 2011 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, uchylił zaskarżoną decyzję., Przedstawiając w uzasadnieniu powyższego...

II FSK 2710/11 - Wyrok NSA z 2013-09-26

. z dnia 25 lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w L...
Skarbowej w Ł. z dnia 25 lutego 2011 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, uchylił zaskarżoną decyzję., Przedstawiając w uzasadnieniu powyższego...

I SA/Po 1083/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-14

za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., /-/ K. Nikodem /-/ J. Ruszyński /-/ S. Zapalska, AA ...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2007 r. I. oddala skargę, II. zasądza...

II FZ 79/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-15

w sprawie ze skargi R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z 7 lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku rolnego za 2015 r. postanawia: oddalić...
1   Następne >   +2   +5   +10   84