Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Bd 601/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-18

Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
we [...] wpłynęło pismo J. K. zawierające wniosek o zwrot nienależnie pobranego podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sądowego zniesienia współwłasności wraz...

I SA/Łd 880/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-28

w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego Ł - G z dnia [...]r...
określenia Syndykowi Masy Upadłości A spółki z o.o. w K. zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z akt sprawy wynika, że 11 stycznia 2013 r...

I SA/Ke 385/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-11-27

ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jego treścią...
od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych. Skarżąca nie kwestionował wysokości podatku, ale samą zasadność jego wymierzenia. Skoro matka skarżącej...

I SA/Bd 635/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-27

lub niepobranego podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn za 2005 rok w kwocie 129.044,90 zł., Podstawą prawną decyzji był art. 233 § l pkt l...
w związku z art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 10 ust. 2 pkt l ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z § 4 ust. l pkt 5 rozporządzenia Ministra...

II FSK 1136/09 - Wyrok NSA z 2009-08-20

od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz. 1629) oraz art. 4a tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r...
. z przepisem art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych;, - przepisu...

III SA/Po 987/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-14

i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez pominięcie w rozstrzygnięciach darczyńców D. G. i B. G. jako podatników, na których ciążył solidarny...
i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U Nr 222, poz. 1629), do darowizny która miała miejsce przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosuje się przepisy...

II FSK 674/14 - Wyrok NSA z 2016-05-12

oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 222, poz. 1629) poprzez pominięcie w rozstrzygnięciach darczyńców D. G. i B. G. jako podatników, na których ciążył...
ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych., Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi podatnika. Sąd pierwszej...

III SA/Po 987/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-01-16

listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych...
oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjmując, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny (...) podlega opodatkowaniu według stawki 20...

I SA/Kr 1011/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-14

,, b/ art. 3 ust.2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, póz. 1629...
o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, póz. 1629), która weszła w życie z dniem 1.01.2007r. ustawodawca wprowadził w art. 4a zwolnienie od podatku...

I SA/Kr 771/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-21

. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz...
) oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz...
1   Następne >   +2   +5   +10   95