Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

I SA/Po 12/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-22

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu...
Skarbowego w [...] z [...] kwietnia 2018 r. nr [...] [...], odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł od umowy sprzedaży...

II FSK 3241/12 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Wyłączeniem z zakresu przedmiotowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r...
z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2012 r. nr ITPB2/436-218/11/TJ w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2...

I SA/Gd 341/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-16

w art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) postanowił zwolnić od podatku czynności...
umów od podatku od czynności cywilnoprawnych., Reasumując, Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że wobec tak jednoznacznie sformułowanej treści aktu notarialnego zarzuty...

I SA/Po 1083/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-14

za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu., /-/ K. Nikodem /-/ J. Ruszyński /-/ S. Zapalska, AA ...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2007 r. I. oddala skargę, II. zasądza...

III SA/Po 8/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-12

jako płatnik obliczył i pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, tj. w kwocie 17.337 zł. W dniu 11 maja 2009 r. spółka, reprezentowana przez pełnomocników...
- doradców podatkowych złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 768.512 zł - w tym w kwocie 17.337 zł od powyższego...

II FSK 3182/12 - Wyrok NSA z 2015-01-23

w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 9 grudnia 2010 r. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił...
podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46.077,- zł i uiściła go wraz z odsetkami., W dniu 28 grudnia 2009 r. Spółka złożyła do Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego...

I SA/Rz 43/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-06-26

również jest, że od w/w umowy kupna-sprzedaży nie został uiszczony podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt.3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności...
z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2006 - oddala skargę - Decyzją z dnia (...) października 2006r. SKO...

I SA/Kr 1282/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-12

. Nr [...], w przedmiocie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek od nadpłaty podatku, od czynności cywilnoprawnych, , , - s k a r g ę o d d a l a - W dniu 31 marca 2007 r. w formie aktu...
płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9...

II FZ 318/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-05

z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.) stanowi, że sąd nie podejmuje żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. W razie jej nieuiszczenia...

III SA/Po 331/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-22

w podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu [...] stycznia 2007 roku Aktem Notarialnym Rep. [...] roku została przeniesiona własność nieruchomości...
podatku od czynności cywilnoprawnych pobrał podatek w wysokości 103.576,00 zł. według stawki 2 % obniżonej o 50 % (1 % od 10.357.584 zł.) uznając, że spółka 'A' posiada...
1   Następne >   +2   +5   +10   100