Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

II FSK 74/07 - Wyrok NSA z 2008-03-18

. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów sprzedaży wierzytelności oddala skargę kasacyjną. II FSK 74/07, Uzasadnienie, 1. Zaskarżonym...
września 2005 r. i poprzedzającą ja decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 31 maja 2005 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umów cesji...

I SA/Gd 66/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-25

miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi. (...), Sąd uznał, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie budzi...
pieniężne w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia odrzucić skargę Skargą z dnia 28 grudnia 2007 r. Prokurator...

III SA/Wa 1475/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

przez T. Z., Z. J. i L. I.. Opisane wyżej grunty rolne o ogólnej powierzchni 0,2678 ha (0,1024 ha przeliczeniowego) podlegają, według Organu, opodatkowaniu podatkiem rolnym...
. Grunty sklasyfikowane jako użytki rolne klasy VI podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym. Podstawę opodatkowania...

I SA/Gd 1302/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-23

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 6 maja 2019 r. Sygn. akt[...] w przedmiocie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2019 r. oddala skargę. Decyzją...
z dnia 24.01.2019 r. w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości Wójt Gminy ustalił A. P. L. (dalej jako 'Skarżący') łączne zobowiązanie pieniężne...

II FZ 52/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa...
B. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 14 października 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku leśnego 2014 r. postanawia: oddalić...

I SA/Kr 1530/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-07-20

w art. 110-117c, która z uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego...
p.p.s.a. - następuje w granicach sprawy będącej przedmiotem kontrolowanego postępowania administracyjnego, w której został wydany zaskarżony akt lub czynność i odbywa...

II FSK 3800/17 - Wyrok NSA z 2018-06-27

15.165 zł. Kwota ta obejmuje podatek rolny - 0,00 zł, podatek od nieruchomości - 15.152 zł, podatek leśny - 13,00 zł. Organ wyjaśnił, że podatek rolny wynosi 0,00 zł...
, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm., zwana dalej: 'u.p.r.') wolne od podatku...

I SA/Bk 310/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-04

na 2019 rok oddala skargę Decyzją z dnia [...] marca 2019 r. nr [... Wójt Gminy M. ustalił W. T. zobowiązanie pieniężne za rok 2019 w kwocie 284 zł. Wymiaru podatku dokonano...
. Wyjaśnił, że na powierzchni 1,82 ha swoich gruntów dokonał zalesienia, w związku z czym nie powinno się od nich naliczać podatku rolnego. Skarżący zanegował...

I SA/Lu 335/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-07-26

. organ pierwszej instancji ustalił łączne zobowiązanie pieniężne w zakresie podatku rolnego i leśnego za 2015 r. w podanej wysokości dla współwłaścicieli nieruchomości J...
. P., A. M., K. K. i M. W.. Podstawą wymiaru podatku rolnego były grunty rolne o powierzchni 0,21 ha (0,0315 ha przeliczeniowe). Jego wysokość ustalono na 0 zł. Podstawą...

II FSK 933/16 - Wyrok NSA z 2016-08-03

., nr XIII/89/11, w przedmiocie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny., 2. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, Prokurator...
Rejonowy w Żaganiu zarzucił w skardze do sądu administracyjnego istotne naruszenie prawa, tj. art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...
1   Następne >   +2   +5   +10   21