Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Kr 489/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-07-20

, art. 5 ust.1, art. 6 ust. 1 pkt 7, art. 7 ust. 5 pkt 1), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2010r...
. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) określił zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki w kwocie 20.000 euro udzielonej dnia 23 sierpnia...

III SA/Wa 1578/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

) wydatku dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...] zł w związku z zawartą umową pożyczki, na mocy której A. Ś. udzielił spółce 'W. [...] ' Sp...
pierwszej instancji, między zapłaconym podatkiem od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej udzielonej pożyczki spółce, a przychodem z odpłatnego zbycia udziałów spółki...

I SA/Ol 392/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-20

. przez Z. O. deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, w której wykazano należny podatek w wysokości 10.000 zł, podając datę dokonania czynności: 14 grudnia 2010 r...
nie została zwrócona. O obowiązku zgłoszenia pożyczki i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych dowiedział się z rozmowy z ojcem. Pożyczka miała być udzielona...

II FSK 2440/14 - Wyrok NSA z 2016-09-20

nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r...
nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a u.p.c.c. Minister dodał, że wnioskodawca jest niekonsekwentny w określaniu celu nabycia...

II FSK 41/18 - Wyrok NSA z 2019-11-28

wniosków dowodowych, czy zmienność argumentacji., Z akt wynika ponadto - na co konsekwentnie wskazywali Skarżący - że należność z tytułu podatku od tej czynności cywilnoprawnej...
została uregulowana, zaś organ nie kwestionował powyższej umowy w postępowaniu dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych i wezwał Skarżących do uiszczenia odsetek...

III SA/Wa 1408/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-09

przez nich gospodarstwa rolnego. Z tej przyczyny notariusz zaniechał poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od tych transakcji (zgodnie z art. 9 pkt 2 lit a ustawy o podatku...
przeznaczenia gruntu prawidłowo odczytał notariusz sporządzający umowy przeniesienia własności. Pobrał bowiem podatek od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści art. 7 ust...

II FSK 1537/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

. Sąd, powołując się na przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.) - powoływanej dalej...
zgłosiły do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych., W ocenie Sądu, bez wpływu na prawidłowość ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu...

I SA/Go 297/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-12

miejsce, z kolei decyzja na której się oparł tj. decyzja z [...] listopada 2019r. wydana w postępowaniu dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych, nie została...
zgłoszona do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie sposób też uznać - zdaniem organu - że Strona uprawdopodobniła uzyskanie przedmiotowej pożyczki...

I SA/Łd 1173/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-27

m² wraz z całym budynkiem złożył deklarację PCC-3 i zapłacił z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnej w kwocie 170...
podatkiem od czynności cywilnoprawnej, który został prawidłowo obliczony i uiszczony w całości, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem Naczelnika Urzędu...

I SA/Gd 863/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-11

odwoławczy również wyłączenie przez Organ I instancji wydatków podatnika w wysokości 106.810,00 zł, poniesionych na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych z tyt. transakcji...
, aby wydatek w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych od tych fikcyjnych transakcji stanowił koszt podatkowy. Wydatek nie został bowiem poniesiony w celu osiągnięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100