Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

I SA/Bd 856/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-08

. z o. o. w M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych...
oddala skargę W dniu [...]. skarżąca złożyła w Urzędzie Skarbowym w M. wniosek o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, uiszczonego z tytułu umowy sprzedaży...

VIII SA/Wa 934/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

, 01, 03, 06 - 09, 11 - 12/2008 w łącznej kwocie [...] zł oraz środki z uzyskanych z tytułu zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych za okres: 08/2008 w kwocie...
dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy...

V SA/Wa 1646/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych., 2. W efekcie Burmistrz P. wskazał, że tego typu stanowisko...
roku podatkowego - wykazując przewidywane roczne skutki zwolnień, wynikające z decyzji, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji...

I OSK 1574/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Niepełnosprawnych załatwiane są w drodze czynności cywilnoprawnych, a więc czynności niemieszczących się w powyższym katalogu spraw rozpoznawanych przez sądy...
wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie lub też wydaniem innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień...

III SA/Łd 522/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-14

. 134 § 1 p.p.s.a.). Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich...
należności w tym trybie jest uzależniona od łącznego spełnienia następujących przesłanek: jest to należność pieniężna o charakterze cywilnoprawnym; z wnioskiem o jej umorzenie...

V SAB/Wa 28/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 30 czerwca...
, dokonanych czynności cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych oraz deklaracji i informacji podatkowych na dany rok podatkowy, według stanu na dzień 31 grudnia...

V SA/Wa 1227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, z tym, że czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu...
materiału dowodowego w sprawie, mimo że organ administracji publicznej jest zobowiązany z urzędu podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu...

I GSK 2320/18 - Wyrok NSA z 2022-04-27

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a nie do terminów ustalonych w drodze czynności cywilnoprawnej., - art. 29 ust. 1 w zw. z art. 47 ust. 1 pkt 3 u.s.u.s. w zw...
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 265 z późn. zm.). ...

II FSK 286/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

zapłaconego podatku., W odpowiedzi na skargę Minister Pracy i Polityki Społecznej, wnosząc o oddalenie skargi, podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji., Wojewódzki...
podatek., Skarżący zawyżyli należności za miesiące od marca 2004 r. do kwietnia 2006 r., albowiem nie uwzględnili w liczbie pracowników niepełnosprawnych dwóch pracownic...