Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II FZ 798/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie S. w L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Gd 1165/11 w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi D. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 4 października 2011 r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r. postanawia oddalić zażalenie.

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz o treści ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w szczególności...
notarialnego)., Z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy ciąży na kupującym (art. art. 4 pkt 1), a podstawę opodatkowania przy umowie...

SA/Po 1851/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-03-24

zawartych umów darowizn. Na podstawie zaś art. 13 ust. 3 pkt a ustawy o opłacie skarbowej - opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych, w stosunku do których uchylone zostały...
pożyczki, gdyż są to dwie różne czynności cywilnoprawne. Brak jest zatem faktycznych przesłanek do uznania, że umowy pożyczki stanowią integralną część wcześniej zawartej umowy...