Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Lu 453/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-07-17

(§2)., Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący również wzywa wnoszącego pismo...
do uiszczenia wpisu sądowego otrzymał w dniu 12 czerwca 2007 r., tym samym siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności upływał z dniem 19 czerwca 2007 r...

I SA/Ke 463/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-08-21

na pisma H.K., wyjaśniło, że w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi brak jest podstaw do podejmowania w tej sprawie czynności. Wskazało, że decyzja z [...] r...
zarzutu;, 4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa...

I SA/Bd 494/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-14

lub spowodowałaby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności - art. 60 p.p.s.a., W ocenie Sądu cofnięcie niniejszej skargi było dopuszczalne i skuteczne...
. W. na czynność Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [..] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za kartę pojazdu postanawia: 1. umorzyć postępowanie 2. zwrócić skarżącemu z Kasy...

I SA/Łd 973/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz (art. 37h ust. 2 u.a.p....
wystawionymi przez B sp. z o.o. z siedzibą w Ł., co do którego brak było dowodów, że został od niego zapłacony podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu., Naczelnik...

I SA/Łd 962/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz (art...
fakturami wystawionymi przez B sp. z o.o. z siedzibą w Ł., co do którego brak było dowodów, że został od niego zapłacony podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu...

I SA/Łd 974/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz (art. 37h ust. 2...
wystawionymi przez B sp. z o.o. z siedzibą w Ł., co do którego brak było dowodów, że został od niego zapłacony podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu., Naczelnik...

I SA/Łd 972/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-29

silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz (art. 37h...
wystawionymi przez B sp. z o.o. z siedzibą w Ł., co do którego brak było dowodów, że został od niego zapłacony podatek akcyzowy na wcześniejszym etapie obrotu., Naczelnik...

II FSK 1596/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

Skarga kasacyjna E. I. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 345/14 w sprawie ze skargi E. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddala skargę kasacyjną.

I SA/Bk 549/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-18

Sprawa ze skargi K. Z. na uchwałę Rady Miejskiej Ł. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. zasądza od Rady Miejskiej Ł. na rzecz skarżącej K. Z. kwotę 780 (siedemset osiemdziesiąt) zwrot kosztów postępowania sądowego.

III SA/Wa 2062/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-07

zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego. Innymi słowy, kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana jest pod względem...
lub czynności., 6. 1. Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny. Zgodnie art. 6o u.c.p., w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   27