Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Go 115/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-19

Sprawa ze skargi 'A' spółka jawna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

I SA/Sz 737/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi J. Ł. na Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] . nr [...] w przedmiocie opłaty targowej postanawia: odrzucić skargę

I SA/Lu 167/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-06-22

administracyjnymi - /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku...
możliwość wydania określonej decyzji lub podjęcia czynności., Jak wskazano wyżej, zaskarżona decyzja i poprzedzające ją postępowanie dotyczą zobowiązania podatkowego...

II FSK 2936/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-06

powołanej ustawy, wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże na wniosek skarżącego sąd może wydać postanowienie...
o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków...

I SA/Ol 824/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

). Kolegium Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdziło, że zwolnienie podatkowe (również zwolnienie od opłat lokalnych) to wyłączenie z zakresu podmiotowego danego podatku...
pewnej kategorii podmiotów ( zwolnienie podmiotowe) lub zwolnienie z przedmiotu danego podatku pewnej kategorii sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienie przedmiotowe...

I SA/Łd 468/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-11-19

obowiązek wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zaś przy czynszu dzierżawnym - umowa o charakterze cywilnoprawnym, zawarta z wydzierżawiającym...
. Powołując się na art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zmianami) organ...

II FSK 3145/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

towarów stanowiących własność podmiotu wykonującego czynności sprzedaży,, b) podmiotów zawierających te umowy we własnym imieniu;, 3) art. 15 ust. 1 u.p.o.l., poprzez...
się sformułowaniem 'dokonywania czynności sprzedaży', które odbiega od brzmienia ustawowego, traktując je jako punkt wyjścia do analizy spornego przepisu i wyciągając...

II FSK 3143/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

wyłącznie:, a) podmiotów zawierających umowy sprzedaży towarów stanowiących własność podmiotu wykonującego czynności sprzedaży,, b) podmiotów zawierających te umowy we własnym...
kasacyjnej konsekwentnie i wielokrotnie posługiwała się sformułowaniem 'dokonywania czynności sprzedaży', które odbiega od brzmienia ustawowego, traktując je jako punkt...

II FSK 3144/16 - Wyrok NSA z 2017-02-07

towarów stanowiących własność podmiotu wykonującego czynności sprzedaży,, b) podmiotów zawierających te umowy we własnym imieniu;, 3) art. 15 ust. 1 u.p.o.l., poprzez...
się sformułowaniem 'dokonywania czynności sprzedaży', które odbiega od brzmienia ustawowego, traktując je jako punkt wyjścia do analizy spornego przepisu i wyciągając...

I SA/Bk 80/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-02

ani nie upoważnia rady gminy do określenia jako inkasentów osób fizycznych, których cechą wyróżniającą jest wyłącznie zatrudnienie bądź wykonywanie określonych czynności'. Skład...
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r.,, Nr 95, poz. 613 ze zm., dalej przywoływana jako: 'u.p.o.l.') poprzez zwolnienie od opłaty targowej sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   +10   32