Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I SA/Łd 63/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-22

. z dnia [...] 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną. Skarżący, działając przez pełnomocnika...
[...] 2014 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24...

I SA/Łd 927/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-19

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych...
Izby Skarbowej w Ł. z [...] r. w przedmiocie określenia E. K. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyrok ten wraz z uzasadnieniem...

II FSK 2617/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-21

r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 19 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 13/19...
, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę H. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2015 r. w przedmiocie podatku od czynności...

I SA/Op 326/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-16

. Nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną 2. zwrócić stronie skarżącej z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
oddalił skargę notariusza A. P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2016 r. w przedmiocie podatku od czynności...

II FZ 509/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-24

Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd...
Finansów w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że na podstawie zarządzenia z dnia 6.11.2017 r. skarżąca została wezwana...

I SA/Gl 1366/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-02

nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwestii skargi kasacyjnej strony skarżącej od wyroku z dnia 22 lutego 2018 r. postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. WSA...
do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w dniu 21 maja 2018 r., termin dla dokonania tej czynności upłynął bezskutecznie z dniem 28 maja 2018 r., Mając powyższe...

III SA/Wa 2116/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

niejawnym sprawy ze skargi Z. W. i T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku...

I SA/Ol 359/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-28

czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że m. in. skarga kasacyjna od której mimo wezwania...
23.05.2017r. W wyznaczonym, 7-dniowym terminie do dokonania czynności, który upłynął w dniu 30 maja 2017r. należny wpis nie został uiszczony., Wobec powyższego Wojewódzki...

I SA/Ol 363/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-28

administracyjnymi (Dz.U. z 2016r. poz. 718 ze zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata...
odrzucenia skargi kasacyjnej. Powyższe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika skarżącej w dniu 23.05.2017r. W wyznaczonym, 7-dniowym terminie do dokonania czynności...

I SA/Gd 387/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-11-14

na dokonanie tej czynności był dzień 8 września 2017 r., Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji. ...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 grudnia 2016 r. Sygn. akt [...] w przedmiocie podatku od środków...
1   Następne >   +2   +5   +10   72