Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Łd 614/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

Pojazdów: 3) czy doszło do nabycia przez Spółkę praw majątkowych, ruchomości, nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; 4) czy Spółka...
mimo przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego. Może być ona stwierdzona każdym prawnie dopuszczalnym dowodem i świadczyć o niej może również brak skuteczności czynności...

I SA/Łd 613/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-06

od czynności cywilnoprawnych; 4) czy Spółka figuruje w rejestrze ksiąg wieczystych jako właściciel innych nieruchomości. W odniesieniu do pkt 4) DIAS w ogóle nie odniósł...
fizycznych za poszczególne miesiące 2016 r. i 2017 r. Spółka dokonała zapłaty wyłącznie zaliczki za czerwiec i lipiec 2016 r. i częściowo w toku czynności egzekucyjnych...

III SA/Wa 751/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

powiadomił, iż nie ma w swoich zbiorach danych o Spółce. Zgodnie z danymi zawartymi w bazie urzędu, Spółka nie występowała jako strona czynności cywilnoprawnych., W toku...
również na bezskuteczność egzekucji z majątku Spółki, bowiem w niniejszej sprawie podjęte czynności i zastosowane środki egzekucyjne nie doprowadziły do ujawnienia składników majątku Spółki...

III SA/Wa 750/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

powiadomił, iż nie ma w swoich zbiorach danych o Spółce. Zgodnie z danymi zawartymi w bazie urzędu, Spółka nie występowała jako strona czynności cywilnoprawnych., W toku...
również na bezskuteczność egzekucji z majątku Spółki, bowiem w niniejszej sprawie podjęte czynności i zastosowane środki egzekucyjne nie doprowadziły do ujawnienia składników majątku Spółki...

I SA/Gl 43/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-22

udzielenia przez wspólnika spółce pożyczki na kwotę odpowiadającą wartości zakwestionowanego zwrotu podatku;, b) bezzasadne pominięcie wskazanych czynności dowodowych...
ustala się zaś na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu, np. na podstawie czynionych adnotacji o podjętych czynnościach egzekucyjnych i ich skutkach, pism...

I SA/Gl 44/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-22

przez wspólnika spółce pożyczki na kwotę odpowiadającą wartości zakwestionowanego zwrotu podatku;, b) bezzasadne pominięcie wskazanych czynności dowodowych...
się zaś na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu, np. na podstawie czynionych adnotacji o podjętych czynnościach egzekucyjnych i ich skutkach, pism kierowanych do instytucji...

I SA/Ol 555/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

, W uzasadnieniu wskazano, że z informacji uzyskanej od Komornika Skarbowego Urzędu Skarbowego, wynika, że czynności związane ze spisem inwentarza nie są zakończone...
i potwierdza wykonanie czynności rachunkowo-technicznej. Postanowienie to ma charakter formalny i samo w sobie nie przesądza ani o istnieniu nadpłaty ani o istnieniu zaległości...

I SA/Ol 556/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

od Komornika Skarbowego Urzędu Skarbowego, wynika, że czynności związane ze spisem inwentarza nie są zakończone. Z ustalonego stanu postępowania w sprawie sporządzenia...
w sprawie zaliczenia wpłaty odzwierciedla i potwierdza wykonanie czynności rachunkowo-technicznej. Postanowienie to ma charakter formalny i samo w sobie nie przesądza...

I SA/Gl 1547/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-29

, a nie trwały (...) działał w usprawiedliwionym przekonaniu, iż możliwe jest uzyskanie zaspokojenia wierzytelności przysługujących od B. S.A. Wskazała na opóźnione czynności...
od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - w przypadku, o którym mowa w § 3a...

I SA/Gl 897/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-08

oraz czynności w terenie ustalono, że Spółka:, 1) nie prowadzi działalności gospodarczej pod adresem wskazanym jako siedziba spółki, ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym...
nie prowadzi działalności gospodarczej. Czynności pracownika w siedzibie Spółki jak i podejmowane przez organ egzekucyjny czynności zmierzające do ujawnienia majątku...
1   Następne >   +2   5