Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

III SA/Wa 751/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

powiadomił, iż nie ma w swoich zbiorach danych o Spółce. Zgodnie z danymi zawartymi w bazie urzędu, Spółka nie występowała jako strona czynności cywilnoprawnych., W toku...
również na bezskuteczność egzekucji z majątku Spółki, bowiem w niniejszej sprawie podjęte czynności i zastosowane środki egzekucyjne nie doprowadziły do ujawnienia składników majątku Spółki...

III SA/Wa 750/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-12

powiadomił, iż nie ma w swoich zbiorach danych o Spółce. Zgodnie z danymi zawartymi w bazie urzędu, Spółka nie występowała jako strona czynności cywilnoprawnych., W toku...
również na bezskuteczność egzekucji z majątku Spółki, bowiem w niniejszej sprawie podjęte czynności i zastosowane środki egzekucyjne nie doprowadziły do ujawnienia składników majątku Spółki...

I SA/Ol 555/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

, W uzasadnieniu wskazano, że z informacji uzyskanej od Komornika Skarbowego Urzędu Skarbowego, wynika, że czynności związane ze spisem inwentarza nie są zakończone...
i potwierdza wykonanie czynności rachunkowo-technicznej. Postanowienie to ma charakter formalny i samo w sobie nie przesądza ani o istnieniu nadpłaty ani o istnieniu zaległości...

I SA/Ol 556/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-11-10

od Komornika Skarbowego Urzędu Skarbowego, wynika, że czynności związane ze spisem inwentarza nie są zakończone. Z ustalonego stanu postępowania w sprawie sporządzenia...
w sprawie zaliczenia wpłaty odzwierciedla i potwierdza wykonanie czynności rachunkowo-technicznej. Postanowienie to ma charakter formalny i samo w sobie nie przesądza...

I SA/Sz 450/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

kolejności należy wyjaśnić, że kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana jest pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami...
na niekorzyść strony, chyba że dopatrzy się naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Sąd badając legalność zaskarżonej...

I SA/Sz 451/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-09-22

stanowisko w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył co następuje:, W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że kontrola aktów lub czynności...
skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności., Sąd badając legalność zaskarżonej decyzji zgodnie z kompetencją ustanowioną w cytowanych przepisach...

I SA/Ke 193/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-23

jej tylko te pieniądze, które, jak się okazało niesłusznie wpłaciła tytułem VAT od czynności, która temu podatkowi nie podlegała, tj. zbycia przedsiębiorstwa. W ww. wyroku sąd...
podatkowej w VAT za III kwartał 2014 r. W skardze podnosi, że nie doszło do czynności cywilnoprawnej (sprzedaży składników majątkowych), która zrodziła obowiązek podatkowy...

III SA/Wa 235/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-27

, poprzez opis przebiegu podejmowanych w ramach postępowania podatkowego czynności, i powołanie okoliczności faktycznych i prawnych, wraz z ich oceną, które stanowiły...
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800). ...

I SA/Gl 1419/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

, które obowiązywały w dniu zaistnienia zdarzenia, z którym związany jest skutek podatkowy, zaś w odniesieniu do czynności procesowych należy stosować przepisy obowiązujące...
w dniu dokonania danej czynności (zob. S. Babiarz, (w:) tenże i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 10, art. 116, teza 4; LEX)., W tej sytuacji podstawę materialnoprawną...

I SA/Gl 1420/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-29

, które obowiązywały w dniu zaistnienia zdarzenia, z którym związany jest skutek podatkowy, zaś w odniesieniu do czynności procesowych należy stosować przepisy obowiązujące...
w dniu dokonania danej czynności (zob. S. Babiarz, (w:) tenże i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 10, art. 116, teza 4; LEX)., W tej sytuacji podstawę...
1   Następne >   2