Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II OSK 100/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

kosztami, bowiem w istocie są skutkiem czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa o wykonanie usługi, czy zlecenie jej wykonania podmiotowi, któremu zwierzę przekazano...
nie przebywa już u swojego właściciela. W konsekwencji postępowanie tego organu nie może się ograniczać wyłącznie do akceptacji czynności faktycznych podmiotu...

II SA/Po 15/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-15

z informacji o podawanych lekach i wykonywanych czynnościach. Jak również o przedłożenie dokumentów i informacji jakie były powody padnięcia odebranych zwierząt...
realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów...