Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Bk 834/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-10

. 7 ust. 3 u.o.z., W dniu [...] lipca 2021 r. dokonano odebrania J. B. jedenastu sztuk zwierząt. Z czynności tej sporządzono notatkę służbową, w której wskazano...
z pastwiska przy ul. [...] w S. odebrano cztery krowy i jednego byczka. Zwierzęta te przewieziono do gospodarstwa rolnego prowadzonego przez T. T. w Z. W czynności...

II OSK 100/14 - Wyrok NSA z 2015-09-09

kosztami, bowiem w istocie są skutkiem czynności cywilnoprawnej, jaką jest umowa o wykonanie usługi, czy zlecenie jej wykonania podmiotowi, któremu zwierzę przekazano...
nie przebywa już u swojego właściciela. W konsekwencji postępowanie tego organu nie może się ograniczać wyłącznie do akceptacji czynności faktycznych podmiotu...

II SA/Po 15/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-15

z informacji o podawanych lekach i wykonywanych czynnościach. Jak również o przedłożenie dokumentów i informacji jakie były powody padnięcia odebranych zwierząt...
realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów...