Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VI SA/Wa 513/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Z kolei wykonywanie określonej czynności, czy też szeregu powtarzających się czynności bez względu na to jaki rezultat czynność...
niematerialnej., Natomiast zgodnie z art. 734 § 1 k.c., przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie...

VI SA/Wa 2480/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

poprzez niepełne i dowolne rozpatrzenie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a w konsekwencji bezpodstawne uznanie, że czynności wykonywane przez ubezpieczonego...
o świadczenie usług, byłoby niezgodne z właściwością stosunku prawnego. W opinii organu wykonywanie przez ubezpieczonego spornej umowy było ciągiem określonych czynności...

II GSK 135/19 - Wyrok NSA z 2022-05-27

, że zainteresowany - w umowach szczegółowo opisanych w decyzjach - zobowiązał się jedynie do starannego przeprowadzenia wszystkich (powtarzalnych) czynności, przy czym fakt...
sprowadzały się do wykonywania typowych czynności związanych z pracą wykładowcy i nie budzi wątpliwości, że ich wykonanie stanowiło ciąg czynności faktycznych poddanych...

II GSK 295/19 - Wyrok NSA z 2022-05-27

- zobowiązał się jedynie do starannego przeprowadzenia wszystkich (powtarzalnych) czynności, przy czym fakt przeprowadzenia zajęć (wykładów) objętych zakwestionowanymi...
należało zakwalifikować do umów o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c. Obowiązki zainteresowanego sprowadzały się do wykonywania typowych czynności związanych...

IV SA/Gl 716/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-03

maksymalnie do 1 godziny na zmianę roboczą, rozłożoną w kilkukrotnych cyklach 10-15 minutowych, zaś w pozostałym czasie pracy wykonywał czynności biurowe;, - w okresie...
stopnia o dodatkową konsultację oraz podjąć inne czynności niezbędne do uzupełnienia materiału dowodowego., W świetle powyższego godzi się wskazać, że organ odwoławczy...

VII SA/Wa 1161/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-23

z w/w przepisem stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
zobowiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy o podatkach, oraz - art. 16 ust. 1., W czasie przed powołaniem sądów...