Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II FSK 3231/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 49)., b.a. ...

I SA/Gd 1659/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-17

samoistnego do samodzielnego dokonywania czynności pozasądowych za przedsiębiorcę, wynikające z art. 1091 § 1 k.c., nie czyni prokurenta przedstawicielem ustawowym...
22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.), zasądził na rzecz strony skarżącej od organu administracji.[pic] ...

III AZP 8/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

którego pytanie prawne sformułowano - poza tymi planami., Decyzje te miały charakter czynności przygotowawczych do zmiany sposobu użytkowania gruntów leśnych na nieleśny...
Najwyższego:, 1. Czy przy nabyciu od Skarbu Państwa w drodze cywilnoprawnej działek stanowiących teren leśny, przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne letniskowe...

II SA/Bk 637/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-21

na w/w cele jest działalnością statutową i należy do czynności nierozerwalnie związanych z użytkowaniem działki. Nadto ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych...
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz...

III AZP 4/85 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1985-12-31

. 250/, której unormowania konwalidowały wcześniejsze czynności nieformalnego obrotu nieruchomościami rolnymi., Przepis o charakterze retroakcyjnym znalazł...
prawnych /czynności lub zdarzeń prawnych/. Z bezpośrednim działaniem ustawy można spotkać się przykładowo na tle prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która uzyskała...

IV SA/Wa 2316/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

(przed sądem cywilnym);, c) czynności w postępowaniach zakończonych skarżoną decyzją i ją poprzedzającą były prowadzone przez jednego pracownika - istotne z punktu widzenia...
postępowań administracyjnych sporządzała ta sama osoba czy też wykonywała w ich toku określone czynności techniczne czy przygotowawcze (np. sporządzanie metryk...

II SA/Łd 1017/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-23

, na podstawie którego można skutecznie żądać czynności organu administracji w związku z zamiarem zaspokojenia własnej potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia...
czynności organu, sprzecznych z potrzebami danego podmiotu., Według Kolegium źródłem prawa materialnego stanowiącego postawę do wydawania decyzji środowiskowej (w niniejszej...

IV SA/Wa 3022/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

i kanalizacyjnej (§ 20 pkt 6 regulaminu), a po drugie, obowiązku ponoszenia opłat za czynności związane z włączeniem przyłącza do sieci oraz odbiorem przyłącza (§ 21 pkt 8 regulaminu...
i kanalizacyjnej oraz za czynności związane z włączeniem przyłącza do sieci nie stanowiły powołane w odpowiedzi na skargę obowiązujące w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały...

II SA/Łd 1016/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-01-23

§ 1 pkt 4 k.p.a., a zatem w takiej sytuacji przed wydaniem postanowienia o wznowieniu postępowania organ administracji podejmuje czynności zmierzające do oceny...
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek., Naczelny Sąd...

II SA/Po 698/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-26

nieczynne. Fakt wydania czynności dyspozycyjnych w postaci zamknięcia składowiska przez Gminę potwierdza to, że wyłącznie Gmina była uprawniona do dysponowania...
przez Gminę K. na skutek decyzji z dnia 20 maja 2002 r. i wyjaśnienia czy podejmowane wtedy czynności nie świadczyły o faktycznym przejęciu przez Gminę obowiązków związanych...
1   Następne >   3