Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I SA/Gd 558/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-17

, czynności odpłatnego żywienia uczniów i dzieci przedszkolnych w stołówkach nie są wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zakres, tryb działania placówek oświatowych...
działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu...

I SA/Gd 557/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-17

, czynności odpłatnego żywienia uczniów i dzieci przedszkolnych w stołówkach nie są wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zakres, tryb działania placówek oświatowych...
działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji...

I SA/Gd 552/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-27

art. 106 Prawa oświatowego., Jak wskazał tut. Sąd w wyroku z dnia 16 maja 2018 r. sygn. akt I SA/Gd 286/18, czynności odpłatnego żywienia uczniów i dzieci przedszkolnych...
za wykonywane czynności został ściśle uregulowany w przepisach oświatowych regulujących materię edukacji publicznej, tj. w przepisach o charakterze administracyjnoprawnym...

I SA/Op 27/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-06

odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych., Nie ulega...
w rozumieniu art. 15 ust. 2 uptu, tym samym należy uznać, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych...

I OSK 93/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

., Zauważyć należy, że w toku tego procesu występują zarówno czynności o charakterze władczym i jednostronnym - jak podjęcie uchwały przez organ stanowiący jednostki...
samorządu terytorialnego i wydanie opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, jak i klasyczna czynność cywilnoprawna jaką jest zawarcie przez jednostkę samorządu...

I SA/Gl 328/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-03

strona skarżąca, b) jakie były skutki tej czynności, co do możliwości bycia stroną postępowania zwrotnego, c) czy umowa ta funkcjonowała, była znana organom administracji...
podejmowania niezbędnych czynności mających na celu wszechstronne wyjaśnienie sprawy., Dalej wywiedziono, że zapewnienie realizacji podstawy programowej w szkole wymaga...

IV SA/Wr 449/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

, cywilnoprawnej. Tak więc czynności żony skarżącego, jako takiej,, pozbawionej zdolności pracowniczej, a które wykonywała na podstawie umowy cywilnej uznać należy za wystarczające...
, według którego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w dostateczny sposób. Wystarczy...

I SA/Gd 1947/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-17

materiału dowodowego, co doprowadziło organ do przekonania że M. B. nie wykonywała czynności organizacyjnych wynikających z zawartych z nią umów cywilnoprawnych;, 2...
wynikający z umów zlecenia, także uwzględniając treść regulacji statutowych, nie pozostawia wątpliwości, że wszystkie czynności, do dokonywania których była ona zobowiązana...

II SA/Wa 432/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

[...] świadczeń, o których mowa w § 1 oraz zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Wychowawczego...
poprzez ustalenie w § 3 uchwały, iż szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami...

II SA/Wa 364/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-24

i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanymi w interesie konkretnych podmiotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego...
przez Gminę kosztów jest chybiony i nie znajduje żadnego uzasadnienia merytorycznego. Prokurator nie stwierdziła, a nawet nie podjęła żadnych czynności w celu ustalenia...
1   Następne >   +2   +5   7