Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

II FSK 3228/14 - Wyrok NSA z 2016-11-29

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 20 lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych 1. oddala skargę...
podatku od czynności cywilnoprawnych., 2. W sprawie został ustalony następujący stan faktyczny: dniu 5 lutego 2009r. pomiędzy Spółką a Z. G., w Kancelarii Notarialnej w S...

I SA/Ol 10/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-03-09

'[...]' r., nr '[...]', w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, oddala skargę. Umową sprzedaży z dnia 29 grudnia 2004r., Rep...
podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% w wysokości 209 zł., Działkę gruntu nr '[...]' R. Z. oraz D. i G. P. nabyli od osób fizycznych na podstawie umów...

II SA/Gd 848/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-28

nr [..] sprzed podziału stanowiła kwotę 1.648.000 i od tej wartości został zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. W operacie szacunkowym przyjęto natomiast wartość...
wartości nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości podatku od czynności cywilnoprawnych, zobowiązanie powołanego w sprawie rzeczoznawcy do odniesienia...

II SA/Po 746/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

w kwocie [...]zł,, 2. doliczenie do ustalonego w pkt 1 odszkodowania wartości podatku od towarów i usług, ewentualnie podatku od czynności cywilnoprawnych, a także innych...
nieruchomości, wartością podatku VAT albo podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wskazanie, że wypłacie podlega cała kwota tak ustalonego odszkodowania. W ocenie organu...

I SA/Lu 1288/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-27

w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014r. w kwocie [...]zł. Obejmowało ono kwotę [...]zł z tytułu podatku rolnego oraz [...] zł z tytułu podatku...
od nieruchomości. Kwota podatku od nieruchomości została przy tym obliczona z zastosowaniem stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Po 2447/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-16

gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów u.p.r. W § 6 tej umowy notariusz zaznaczył, że podatek od czynności cywilnoprawnych nie zostanie pobrany przy umowie przeniesienia...
[...] zatwierdził podziały spornej nieruchomości, będącej już własnością spółki [...] S.A, (poprzednio [...]). W wyniku tych czynności nastąpił znaczny wzrost wartości spornej...

II SA/Ke 176/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-07-13

od czynności cywilnoprawnych (...)., W dalszej części uzasadnienia skarg skarżący zakwestionowali prawidłowość postępowania prowadzonego przez Kolegium., W odpowiedzi na skargi...
i art. 9 K.p.a. przez zaniechanie czynności zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego,, - art. 128 K.p.a.,, - art. 136 K.p.a., W uzasadnieniu skarg skarżący...

IV SA/Wa 2616/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-14

, podatek od czynności cywilnoprawnej, prowizja agencji). Konstytucja R.P. w art. 21 ust 1 nie gwarantuje pełnego odszkodowania ale 'słuszne odszkodowanie', co oznacza...
te nie określały wartości rynkowej nieruchomości. Zarzuciły nie podjęcie niezbędnych czynności mających na celu ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej przedmiotowej...

II SA/Lu 544/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-21

podatkowe przy ustaleniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przeliczone ceny rynkowe uzyskane ze sprzedaży tych działek, winny stanowić niewątpliwie podstawę do ustalenia...
rozstrzygnięcia w sprawie będą oczywiście zależeć od wyników tych czynności wyjaśniających. Na tym etapie sporu jakiekolwiek bardziej szczegółowe wskazania co do rozstrzygnięcia...

I SA/Wa 1979/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-28

notarialnego z dnia [...] maja 2002 r., Rep. A nr [...];, - koszt podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia praw i roszczeń do nieruchomości od spadkobierców w kwocie...
nią. Dokumenty nie wskazują także, aby W. S. wykonywała faktycznie pewne czynności związane z nieruchomością. W samej decyzji brak jest jakichkolwiek wywodów...
1   Następne >   +2   +5   +10   23