Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

VII SA/Wa 2/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-18

w dniu 20 sierpnia 2013 r. w obecności inwestorki - R. K. - oraz H.R. kontrolę przedmiotowej bramy. W toku czynności okazano im decyzję Starosty [...] nr [...]z dnia...
k.p.a., ponieważ strony postępowania uczestniczyły w czynnościach postępowania., W tych warunkach zapadła, oparta na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 83...

II SA/Kr 516/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-08

. z dnia [....] w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku wykonania czynności I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji II. zasądza...
wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem., W uzasadnieniu tej decyzji organ l instancji...

VII SA/Wa 165/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-15

wojewódzki wskazał również, że w występującym w art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego pojęciu czynności mających na celu doprowadzenie wykonanych robót do stanu zgodnego...
. 11, art. 12, art. 77 § 1 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia sprawy z uwzględnieniem słusznego interesu skarżącej...

VII SA/Wa 1229/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-12

tym samym skutecznie postępowanie egzekucyjne. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego umożliwiło PINB W. - jako organowi egzekucyjnemu - podjęcie dalszych czynności...
albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Grzywnę nakłada...

VII SA/Wa 948/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

w toku podejmowania przez siebie czynności dowodowych (por. wyroki NSA z: 9 marca 2016 r. sygn. akt II OSK 1724/14; 26 stycznia 2016 r. sygn. akt II OSK 1290/14; 22...
stanie się pasem drogowym dopiero po wykupie gruntu od właścicielki J. M. (która płaci podatek za ten grunt)., Podkreśliła przy tym, że w zaskarżonej decyzji nie ma mowy...

VII SA/Wa 2369/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-11

., W związku z powyższym pracownicy PINB w P. przeprowadzili w dniu 30 sierpnia 2011 r. czynności kontrolne na terenie nieruchomości przy ul. D. [...] w P., w wyniku...
żądanie nie spełnia przesłanek formalnych i procesowych, organ administracji publicznej powinien podjąć czynności przewidziane w art. 63 i 64 k.p.a. Natomiast...

VII SA/Wa 2439/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-01

administracyjnego niezależnie od podjęcia innych czynności., Dnia 30 października 2003 r. organ nadzoru budowlanego I instancji przekazał akta sprawy ustosunkowując...
z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji przez osobę, która nie jest, stroną lub nie ma zdolności do czynności prawnych, natomiast do przyczyn, przedmiotowych zalicza...

II SA/Wr 404/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-27

na inwestora obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Obowiązek ten związany jest z ustaleniem przez organ nadzoru budowlanego, że roboty zostały wykonane...
80/100 złotych) podatku VAT (stawka 22%) jako zwrot poniesionych wydatków z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

II SA/Wr 433/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

), jednakże bez dokonania w sposób należyty czynności wyjaśniających i bez rozpatrzenia w całokształcie materiału dowodowego, co pozwoliłoby na jednoznacznie ustalenie...
w czynnościach postępowania wyjaśniającego, ale też w czynnościach decydujących., Prawu strony do czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym towarzyszy obowiązek organu...

II SA/Kr 1474/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-10

, było nałożenie na właściciela obowiązku udostępniania gruntu osobom i jednostkom zobowiązanym do wykonywania czynności związanych z eksploatacją i konserwacją zainstalowanych...
budowlanej., PINB w prowadzonym postępowaniu nie wykazał tej okoliczności, natomiast ciąg podejmowanych czynności wskazuje, iż PINB uznał przedmiot postępowania za wzniesiony...
1   Następne >   2